COVID-19: Mesures processals i organitzatives en l’àmbit de l’Administració de Justícia

 

Analitzem el Reial Decret-llei 16/2020, de 28 d’abril, publicat al BOE del 29 d’abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19, que entra avui en vigor, i acorda:

 

Habilitació parcial del mes d’agost:

Es declaren hàbils per a actuacions judicials els dies 11 a 31 del mes d’agost de 2020.

Reinici del còmput dels terminis processals:

Els terminis processals que van quedar suspesos pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma, tornaran a computar-se des de l’inici, essent el primer dia del còmput el següent hàbil a aquell en què deixi de tenir efecte la suspensió del procediment corresponent.

Ampliació dels terminis per a recórrer en cas de sentències i altres resolucions que posin fi al procediment:

S’amplien els terminis per a l’anunci, preparació, formalització i interposició de recursos contra sentències i altres resolucions que posin fi al procediment i que siguin notificades durant la suspensió de terminis establerta al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, així com les que siguin notificades dins dels vint dies hàbils següents a l’aixecament de la suspensió dels terminis processals suspesos, quedaran ampliats per un termini igual al previst per a l’anunci, preparació, formalització i interposició del recurs en la corresponent llei reguladora.

Procediment especial i sumari en dret de família:

Es regula un procediment especial i sumari per a la resolució de qüestions relatives al dret de família directament derivades de la crisi sanitària:

a) Les demandes sobre el règim de visites o guarda compartida quan no s’hagi pogut atendre el règim establert i, en el seu cas, la guarda compartida vigent.

b) Les demandes que tinguin per objecte sol·licitar la revisió de les mesures definitives sobre càrregues del matrimoni, pensions econòmiques entre cònjuges i aliments reconeguts als fills, quan la revisió tingui com a fonament haver variat substancialment les circumstàncies econòmiques de cònjuges i progenitors.

c) Les demandes que pretenguin l’establiment o la revisió de l’obligació de prestar aliments, quan aquestes pretensions tinguin com a fonament haver variat substancialment les circumstàncies econòmiques del parent obligat a tal prestació d’aliments.

Tramitació preferent de determinats procediments:

S’estableix que des de l’aixecament de la suspensió dels terminis processals i fins el 31 de desembre de 2020, es tramitaran amb caràcter preferent els procediments indicats a continuació:

A l’ordre civil:

– Els processos o expedients de jurisdicció voluntària en què s’adoptin les mesures paternofilials de l’article 158 del Código Civil, així com el procediment especial i sumari en matèria de dret de família com a conseqüència del COVID-19.

– Els processos derivats de la manca de reconeixement per l’entitat creditora de la moratòria legal a les hipoteques d’habitatge habitual i d’immobles afectes a l’activitat econòmica.

– Els processos derivats de qualssevol reclamacions que poguessin plantejar els arrendataris per la manca d’aplicació de la moratòria prevista legalment o de la pròrroga obligatòria del contracte.

– Els procediments concursals de deutors que siguin persones naturals i que no tinguin la condició d’empresaris.

A l’ordre contenciós administratiu:

Els recursos que s’interposin contra els actes i resolucions de les Administracions Públiques pels que es denegui l’aplicació d’ajudes i mesures previstes legalment per a pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària.

A l’ordre social:

Es tramitaran de forma preferent determinats procediments socials, com els processos per acomiadament o extinció de contracte, els derivats dels permisos retribuïts recuperables, els procediments per aplicació del pla MECUIDA, els procediments per a la impugnació dels ERTE COVID-19 i els que es substancien per a fer efectiva la modalitat de treball a distància.

 

Departament jurídic

Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors