La pregunta és: quins impostos pagaré? IVA o Impost de Transmissions patrimonials?

El que determinarà a quin impost haurem de fer front és segons els serveis que es prestin.

Si només es limita a llogar l’habitatge (moblat o no) sense prestar cap servei més NO haurà de repercutir l’impost sobre el valor afegit, independentment de la duració del lloguer.

El lloguer d’habitatges està EXEMPT d’IVA.

Ara bé, si quan vostè lloga un habitatge moblat i es presten serveis propis d’un hotel llavors l’exempció no s’aplica i s’hauria de repercutir l’IVA.

Per exemple si disposa de serveis de restaurant, neteja i rentat de roba de llit i lavabo, diaris, servei de guarda de maletes, etc, es consideren servies propis d’un hotel.

Si no ofereix cap servei mentre duri la prestació del servei no haurà de repercutir cap impost.

Per tant, en conclusió,  el que marca l’obligatorietat de l’impost és la prestació de servei.

Si el lloguer comporta la prestació de serveis haurà de fer efectiva l’alta a hisenda, mitjançant una declaració censal (Model 036 o 037 AEAT).

Si no hi ha serveis i, per tant, no hi ha tributació per IVA i s’ha de fer per Impost de transmissions patrimonials, caldrà meritar en el moment de la formalització del lloguer.

 

Si es passa a tributar per IVA, quin epígraf d’activitat econòmica hauré d’informar?

L’epígraf a informar serà el 685, allotjaments turístics extrahotelers.

 

Quin tipus d’IVA hauré d’aplicar als ingressos?

Per norma general el tipus impositiu a aplicar serà del 10%

He d’estar donat d’alta d’autònom per poder obtenir ingressos d’un pis turístic?

 

Quina repercussió tindrà a la meva renda?

Si no es presten serveis hotelers, els rendiments es consideren rendiments del capital immobiliari.

Si es presten serveis hotelers s’hauran de declarar com rendiments procedents de l’activitat econòmica.

NO es podrà aplicar cap reducció perquè només està reservat per a quan l’ús de l’habitatge sigui de forma permanent.

Si vostè disposa de personal ocupat justificat, encara que no presti els serveis, sí que serà una activitat econòmica, i per tant subjecte a l’alta i la tributació per IVA.

Per exemple, si vostè disposa d’immobles o la gestió del qual fa necessària la contractació d’una persona per fer-ho Malgrat que no presti serveis, però sí que es fan quan acaba el lloguer posa de manifest la voluntat de l’explotació econòmica, per tant es considera que hi ha activitat econòmica, per la qual cosa novament estarem obligats a donar d’alta l’activitat i a presentar les liquidacions d’IVA i a l’IRPF informar dels rendiments procedents d’aquesta activitat empresarial.

 

Mar Corderas
Auditoria – Fiscal/Comptable

Thaïs Amor
Fiscal/Comptable – Direcció Estratègica