Logo Roig Advocats Economistes

Àmbit Laboral i Fiscal

Què fem?

L’assessoria fiscal i tributària està permanentment lligada a l’àrea comptable – financera, per això, ens encarreguem del compliment de les obligatorietats en matèria fiscal i tributària que l’empresari té envers les diferents institucions i organismes nacionals, autonòmics i locals.

Confeccionem i presentem tots els models d’autoliquidacions, declaracions, liquidacions, impostos i formularis segons el règim fiscal de cada client.

Per les particularitats que cada AUTÒNOM, PYME o GRAN EMPRESA pugui tenir, ens anticipem a la confecció dels IMPOSTOS fent simulacions per valorar les millors opcions i més beneficioses respecte inversions, plans de pensions, donacions, compra i/o venda de valors, augments de capital, etc.

També és important buscar vies alternatives que permetin reduir la factura tributària, qüestió important degut a la complexitat i els constants canvis normatius.

Tanmateix, cada empresari pot ser sotmès a inspeccions o revisions per part d’Hisenda o qualsevol altre organisme públic, les quals atenem amb la màxima diligència, per això, els nostres economistes estudien cada inspecció i cada requeriment amb detall i rigor.

El Departament Laboral ofereix serveis de gestió i assessorament laboral: contractes, altes i baixes, nòmines, assessorament en matèria de Seguretat Social (bonificacions, prestacions de jubilació, incapacitat, viduïtat, maternitat, atur, etc.), acomiadaments, règim disciplinari, accidents de treball i reclamacions de quantitat.

Dins la dinàmica laboral, també cal tenir present l’assessoria estratègica laboral i de recursos humans, procurant l’aplicació més avantatjosa de la normativa laboral i de la Seguretat Social en la gestió ordinària de l’empresa.

La jurisdicció laboral compta amb uns requisits formals i materials molt específics, per això, comptem amb un advocat especialista en dret laboral.

Per a qui ho fem?

Per a tots aquells empresaris que actuïn com AUTÒNOMS, PYMES o GRANS EMPRESES, que tinguin necessitats en matèria laboral i de recursos humans o que estiguin obligats a presentar obligacions envers organismes públics (Hisenda, Agència Tributària de Catalunya, etc.).

També per als PARTICULARS que, tot i no tenir una activitat econòmica al seu càrrec, estan obligats a presentar alguna obligació fiscal o que hagin d’intervenir en procediments en matèria laboral.

Autonoms

Pymes

Grans Empreses

Com ho fem?

 • Ocupació i contractació laboral
 • Bonificacions i subvencions
 • Sistemes de retribució i compensació (variable, flexible, accions, pensions)
 • Polítiques i protocols interns
 • Suspensions i extincions de les relacions laborals individuals
 • Règim disciplinari. Redacció de comunicacions als treballadors
 • Mobilitat geogràfica i funcional. Modificacions substancials de les relacions contractuals
 • Acomiadaments
 • Reclamació de salaris
 • Responsabilitat derivada d’accidents laborals
 • Tramitació de prestacions de jubilació, viduïtat, incapacitat, orfandat, auxili, defunció, etc.
 • Assessorament en situacions específiques: maternitat, paternitat, excedències, incapacitats temporals, conciliació, etc.
 • Empreses de treball temporal
 • Resolució de conflictes laborals
 • Delictes contra els drets dels treballadors
 • Assistència jurídica especialitzada a actes de conciliació
 • Assistència jurídica especialitzada davant els tribunals
 • Preparació, assistència i compareixença a inspeccions de treball
 • Redacció d’auditories socio-laborals per valorar el nivell de compliment de la legislació laboral
 • Due diligence i assessorament en processos de reestructuracions (compres, fusions, escissions, segregacions)
 • Actualització laboral: informació de nova normativa i legislació
 • Atenció telefònica, WhatsApp o per Internet de tota mena de consultes, dubtes i preguntes en matèria laboral
 • Confecció i presentació de totes les declaracions fiscals pròpies de cada empresari
 • Impost sobre la renta de les persones físiques
 • Impost de societats
 • Autoliquidacions d’IVA
 • Autoliquidacions de pagaments a compte
 • Models censals de les persones físiques o jurídiques
 • Transmissions patrimonials
 • Successions i donacions
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Atenció i compareixença dels requeriments de l’Agència Tributària
 • Assistència i representació en procediments d’inspecció tributària
 • Confecció d’al·legacions, recursos i reclamacions econòmico-administratives davant l’administració tributària i els Tribunals
 • Preparació, estudi i seguiment de la tributació de l’empresari
 • Tramitació de fraccionaments i ajornaments de pagaments, constrenyiments i embargs amb Hisenda Pública i Tresoreria
 • Gestió de consultes a l’Administració Tributària
 • Reclamacions econòmic–administratives
 • Recursos davant la Jurisdicció Contenciosa – Administrativa
 • Atenció telefònica, WhatsApp o per Internet de tota mena de consultes, dubtes i preguntes en matèria fiscal i tributària