NOU AJUT DE 2.000 € PER A AUTÒNOMS

El Govern destina una partida de 20 milions d’euros a aquest nou ajut.

 

El dilluns dia 9 de novembre a les 9:00 s’activa un nou ajut en el marc d’aquesta situació d’excepcionalitat ocasionada per la COVID-19. Aquest ajut encaminat a treballadors autònoms que duen a terme la seva activitat econòmica de forma individual o amb persones al seu càrrec.

En què consisteix l’ajut?

És un ajut extraordinari i puntual que consisteix el pagament únic de la quantitat fixa de 2.000€. L’objectiu és ajudar i afavorir l’activitat econòmica del petit autònom o autònom individual que s’hagi vist afectat econòmicament per la COVID-19.

Qui se’n pot beneficiar?

Poden sol·licitar i ser persones beneficiares de l’ajut:

  • Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o a una mutualitat alternativa que exerceixin l’activitat econòmica com  a persona física a títol individual. Quedaran excloses en aquells casos en que el sumatori de les persones treballadores i les persones contractades per compte aliè en una sola empresa sigui superior a sis, tenint com a referència la mitjana de persones de l’any 2019.
  • Les persones treballadores donades d’alta al RETA o a una mutualitat alternativa, que hagin constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia o una cooperativa. En quedarien excloses si el nombre de socis és superior a 3, o bé si el sumatori total entre socis i treballadors és superior a 6.

Quedaran excloses les persones treballadores sota la modalitat d’autònom col·laborador.

Quins requisits s’han de complir?

  • Tenir el domicili fiscal a Catalunya
  • Que la base imposable de la declaració de renda de l’any 2019 sigui igual o inferior a 35.000€.
  • Que el rendiment net de l’activitat dels 3 primers trimestres del 2020 no hagi superat en la seva totalitat l’import de 13.125€.

Com  i quan es pot sol·licitar?

Es pot sol·licitar de forma telemàtica, a través de l’espai de Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya, des d’avui fins que s’exhaureixi la partida pressupostaria i en tot cas abans del 20 de novembre.

El termini màxim per a resoldre serà de 3 mesos a comptar des que hagi finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, és a dir 3 mesos des del 20 de novembre de 2020.

L’ajut s’atorgarà com a pagament únic fins a esgotar la partida pressupostaria de 20 milions d’Euros destinada a aquesta ajuda, i serà compatible, en general, amb qualsevol altre tipus d’ajuda que s’estigui rebent i serà inembargable.

Si vols més informació, tens algun dubte o vols sol·licitar l’ajut, contacta amb nosaltres! A Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors  resoldrem els teus dubtes i t’ajudarem amb la presentació de la teva sol·licitud.  Consulta’ns sense compromís per telèfon al 973 270 670 o bé a fiscal@roigiroig.com

 

 

Roser Cases Salud

Advocada Col·legiada 2290 ICALL.