CORONAVIRUS: RÈGIM DE VISITES I GUARDA COMPARTIDA

Es suspèn el règim de visites amb els fills o les alternances periòdiques de la guarda compartida pel COVID-19?

 

A través del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’han adoptat mesures excepcionals que restringeixen la llibertat de circulació dels ciutadans per a frenar la propagació del coronavirus.

Tot i que aquest RD preveu casos en què es permet sortir del domicili, no hi ha entre aquests cap referència a les famílies amb progenitors divorciats o separats. Ara bé, sí que contempla de forma expressa la possibilitat de desplaçar-se per a realitzar tasques d’atenció i cura de menors (article 7.1 e).

Des de la Direcció General de Protecció civil (Generalitat de Catalunya) s’ha informat que els progenitors i tutors amb custòdia compartida poden circular per anar a recollir o deixar els menors a càrrec:

ProtCivil
D’entrada doncs, s’ha mantenir el règim establert, de manera que si cap dels progenitors ni dels menors està contagiat o en quarantena, es pot seguir amb el règim de visites o amb les alternances periòdiques de la guarda compartida habitual.

No obstant, sempre que els dos progenitors estigueu d’acord, podeu acordar un canvi en aquest règim, per exemple, per les circumstàncies laborals dels progenitors.

Ara bé, si algun dels progenitors o dels menors (o persones amb qui s’ha tingut contacte) té COVID-19, està en quarantena o és especialment vulnerable, cal suspendre immediatament les visites, doncs hauria una causa de força major (article 1.105 CC i article 20.5 i 7 del CP).

A més, si les visites són en altres ciutats, cal valorar la possibilitat de suspendre-les temporalment per evitar estendre el contagi. En qualsevol cas, els menors poden ser traslladats pels seus progenitors, llevat dels supòsits en què s’ha decretat el confinament de la població en els seus municipis. Si decidiu traslladar-vos, us recomanem que porteu una còpia de la resolució judicial que estableixi el règim de visites.

Per descomptat, si els menors es queden durant aquest període amb un dels progenitors, l’altre ha de facilitar les comunicacions dels fills amb l’altre progenitor (diàriament), així com l’ha d’informar puntualment de l’estat de salut dels menors.

CONCLUSIONS:

1. Els progenitors poden circular per anar a recollir o deixar els menors a càrrec.
2. Procureu que els menors no es moguin del domicili, en la mesura del possible.
3. Reduïu el trasllat dels menors el màxim possible i traslladeu-vos sempre en vehicle propi, no fent ús del transport públic.
4. Si els menors tenen COVID-19, estan en quarantena o són especialment vulnerables, cal suspendre immediatament les visites.
5. Si en el domicili d’algun dels progenitors hi ha persones amb COVID-19, en quarantena o especialment vulnerables, cal suspendre immediatament les visites.

En aquesta situació excepcional, cal acudir més que mai al sentit comú i al diàleg per a prioritzar la seguretat i el benestar dels menors.

Si voleu més informació o teniu qualsevol dubte en relació a aquesta o a altres qüestions a Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors us podem respondre. Estem a la vostra disposició a juridic@roigiroig.com.

 

 

Mariona Roig Rosselló
Advocada