MATRIMONI O PARELLA DE FET

Quines són les diferències més rellevants avui en dia a Catalunya?

A Catalunya la legislació ha seguit un camí que ens porta a una situació de quasi equiparació entre la figura del matrimoni i la parella de fet. Malgrat això, queden encara algunes diferències i la simple inscripció de la parella estable al Registre de Parelles Estables de Catalunya, no equipara la situació al matrimoni.

Tots tenim clar què és el matrimoni, però sabem qué és la parella de fet?

Es considerarà parella de fet a dues persones que convisquin en una comunitat de vida assimilable a la matrimonial en qualsevol dels següents casos:

  •  Si han conviscut en el mateix domicili per un període mínim de dos anys ininterromputs.
  • Si existeix fill comú durant la convivència.
  • Si formalitzen la relació en escriptura pública.

A quins àmbits afecta?

  • IRPF: Les parelles de fet no tenen l’opció de presentar una declaració conjunta com si que la tenen els matrimonis.
  • Successions: En cas de no existir testament, el supervivent de la parella de fet tindrà els mateixos drets que el supervivent d’un matrimoni.
  • Pensió de viduïtat: en el matrimoni el reconeixement és immediat, en canvi en la parella de fet s’han de complir uns requisits legalment establerts que a grans trets serien: haver conviscut 5 anys, els 2 últims abans de la defunció inscrits al Registre de Parelles Estables o en escriptura pública i que el supervivent tingui dependència econòmica del causant.
  • Pensió compensatòria: Pel matrimoni es preveu aquesta pensió per a la part més desfavorida econòmicament. Aquesta pensió no es preveu per les parelles estables.
  • Laboral: Al contraure matrimoni tens un permís retribuït de 15 dies, mentre que en la parella de fet aquest dret no existeix (tret que el conveni col·lectiu equipari matrimoni i parella de fet).
  • Civil: En cas de separació, l’atribució de l’habitatge familiar en el matrimoni se’l quedarà la part més necessitada si no hi ha fills en comú, en canvi en la parella de fet se la quedarà el titular de l’habitatge.
  • Nacionalitat: El matrimoni t’atorga el dret a sol·licitar la nacionalitat després d’un any de convivència, per contra, la parella de fet no té previst aquest dret.

A Roig & Roig podem assessorar-te o ajudar-te en cas de no tenir clar quins drets t’atorga la constitució d’una parella de fet, si necessites més informació ens pots trucar al 973 270 670 o enviar un correu electrònic a roser@roigiroig.com

 

Roser Cases Salud
Advocada.