LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES COMPTABLES

 

Conforme a l’art. 329 del Reglament del Registre Mercantil, tots els empresaris hauran de legalitzar i dipositar al Registre Mercantil els llibres que obligatòriament han de portar els empresaris.

En què consisteix la legalització de llibres?

La legalització de llibres serveix en certa manera per evitar que es pugui modificar la comptabilitat en un futur un cop tancat l’exercici i que quedi constància de la comptabilitat de l’empresa dins d’un exercici determinat. 

S’ha d’accedir a la pàgina web de Registradores per poder fer el tràmit: https://www.registradores.org/

Qui té l’obligació de legalitzar els llibres al Registre? Quins llibres s’han de legalitzar?

Els diferenciarem amb dos grups segons:

 • Si son S.L. i S.A. : 
  • El Llibre d’Actes de la Junta General 
  • Llibre-registre de socis en les societats limitades,
  • Llibre-registre d’accions nominatives en les societats anònimes,
  • Llibre-registre de contractes en les societats unipersonals i qualsevol altre que portin els empresaris en l’àmbit de la seva activitat.
  • Llibre Diari
  • Llibre Inventari i Comptes Anuals
 • Si són Persones Físiques, CB, SCP amb objecte social: 
  • Llibre Diari
  • Llibre Inventari i Comptes Anuals

Quina és la forma de presentació?

L’artícle 18 de la Llei 14/2013 de 27 de setembre de 2013, batejada com la “llei d’emprenedors” ha modificat el procediment de legalització dels llibres oficials, d’aquesta manera només es podran legalitzar els llibres en suport electrònic.

Per la legalització telemàtica a través del programa legalia, s’ha de disposar d’un certificat reconegut (firma digital) i estar registrat com usuari de la pàgina del col·legi de registradors.

Un cop dipositats els llibres al registre, aquest procedirà al seu tractament, enviant via telemàtica una acreditació que certifica que l’empresa ha procedit a la legalització dels llibres en la data que s’indiqui en la seva presentació. O bé se li farà saber de la mateixa manera que la presentació s’ha qualificat defectuosa, obrint un termini per la seva esmena. 

Quin és el termini de presentació ?

El termini de presentació és dins dels quatre mesos  següents al tancament de l’exercici, això voldrà fins el 30 d’abril de l’any següent. (exemple: exercici 2020, es fa el tancament a data 31/12/2020, el termini per legalitzar els llibres finalitza al  30/04/2020 per enviar els llibres).

Es pot rectificar llibres ja legalitzats?

Es pot donar la situació que un cop legalitzats els llibres es detecti un error. Davant aquesta situació s’haurà de fer un fitxer de rectificació en el qual s’inclou un arxiu on l’òrgan d’administració manifesta la detecció de l’error comes, i s’adjuntarà juntament amb l’arxiu rectificat amb les dades correctes.

A Roig & Roig realitza la legalització dels llibres i facilita al client tota la documentació relativa a aquest tràmit, ja que la certificació de la legalització juntament amb tota la documentació que l’acredita s’ha de custodiar durant 4 anys, d’acord amb la normativa.

Si necessiten ajuda per la realització d’aquest tràmit estarem encantats d’atrendre’ls per telèfon al 973270670 o bé per email a fiscal@roigiroig.com.

Laia Duran

Dep. Fiscal – Comptable