DRET A VACANCES

Quins són els teus drets com a treballador? Pots triar les vacances? Què pot imposar l’empresa?

 

Les vacances anuals es regulen a l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors, és un dels drets més importants que tenen els treballadors i que habitualment es veu vulnerat per la seva mala aplicació.

Les vacances són aquell període de descans remunerat anual a què tenen dret tots els treballadors. L’Estatut dels Treballadors fixa la durada mínima en 30 dies naturals a l’any, sense perjudici d’allò que pugui establir el conveni col·lectiu que s’apliqui a cada activitat. És habitual que els convenis col·lectius fixin durades fins i tot superiors, o que les fixin en dies laborables. En cas que es fixin per dies laborables els dies de vacances anuals solen ser 21 o 22 segons conveni, i computaran com a descans només aquells dies que el centre de treball està obert.

Què passa amb els contractes a temps parcial?

El treballador a temps parcial li corresponen els mateixos dies que aquells treballadors que treballin a jornada completa.

 

Quan s’han de gaudir?

El primer a tenir en compte és que les vacances s’han de fixar per mutu acord entre empresari i treballador, cap dels dos pot fixar-les unilateralment, i hauran de ser fixades amb 2 mesos d’antelació al seu gaudi.

Les vacances anuals han de gaudir-se dins de l’any que són generades, podent-se gaudir seguides, en períodes diferents o com les parts acordin. Si finalitza l’any i les vacances no s’han gaudit, aquestes s’extingeixen.

En el supòsit que el treballador es trobi en situació d’incapacitat temporal i finalitzi l’any sense haver pogut gaudir dels seus dies de descans, sí que podrà gaudir-l’any següent, amb algunes limitacions depenent del motiu de la Incapacitat Temporal.

 

Es poden pagar les vacances no gaudides?

La resposta és no. S’han de gaudir durant l’ny en curs i el no gaudiment d’aquestes no pot ser compensat econòmicament.

Hi ha una excepció: si s’extingeix el contracte abans d’haver-les pogut gaudir. Sota aquest supòsit es pagarien les vacances que s’hagin generat fins al dia que finalitzi el contracte i que no hagin pogut gaudir.

Si tens algun dubte, posa’t en contacte amb el nostre departament laboral trucant al 973 270 670 o per correu electrònic a laboral@roigiroig.com.

 

Roser Cases Salud

Advocada