ACORDS DE RENÚNCIA A RECLAMAR LES CLÀUSULES TERRA

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentencia que les clàusules terra renegociades en acords poden ser abusives, permetent així que els clients bancaris puguin litigar encara que hagin signat una clàusula de renúncia

 

Què són els acords de renúncia?

A partir de la sentència del Tribunal Suprem número 241/2013, de 9 de maig, moltes entitats bancàries van oferir acords als seus clients amb l’objectiu de frenar les demandes de nul·litat de clàusules terra i restitució de les quantitats cobrades per aplicació d’aquestes clàusules. En aquests acords, es rebaixaven o suprimien les clàusules terra, a canvi de què els clients no reclamessin les quantitats pagades en aplicació de la clàusula terra.

Aquest tipus d’acords, que es subscrivien en document privat (no davant de Notari), amb el temps, van ser impugnats judicialment, especialment en relació a la validesa de la clàusula de renúncia a exercitar accions judicials. La problemàtica principal que presenten aquests acords és que, en la majoria de les ocasions, no s’explicaven les conseqüències que comportava l’acord: les entitats bancàries no informaven de la quantitat de diners a què es renunciava en les transaccions, ni informaven que els acords suposaven la renúncia a un dels drets bàsics i irrenunciables del consumidor, com és el de reclamar per l’existència de clàusules abusives en un contracte celebrat amb un professional.

Fins ara, els Tribunals havien arribat a solucions dispars, en alguns casos determinant que aquests acords eren nuls i en altres declarant la seva validesa. Doncs bé, en data de 9 de juliol de 2020, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha fet pública una Sentencia per la qual es declara que aquest tipus d’acords només poden ser vàlids, si la renuncia procedeix d’un consentiment lliure i informat per part del consumidor, de manera que quan el client no hagi tingut la informació suficient per a entendre les conseqüències (jurídiques i econòmiques) de l’acord i de la renúncia, la clàusula de renúncia pot ser abusiva. La sentència també expressa que una renúncia general, que no s’hagi negociat individualment, no vincula al consumidor, de tal forma que pot ser declarada nul·la judicialment.

Què es pot reclamar?

D’aquesta manera, si no es va proporcionar suficient informació jurídica i econòmica de les conseqüències de l’acord: això és, informació sobre a què i a quina quantitat s’estava renunciant, es demana la declaració de nul·litat de l’acord transaccional i, en conseqüència, la declaració de nul·litat de la clàusula limitativa del tipo de interès (clàusula terra), així com la devolució de les quantitats cobrades pel banc com a conseqüència de l’aplicació de la clàusula terra, amb els seus interessos legals.

La nostra experiència i resultats

Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors té un equip d’advocats especialitzats en productes bancaris abusius, que s’ocupen de tot el procés de reclamació: tant de fer la reclamació extrajudicial bancària, com d’interposar la corresponent demanda de judici ordinari en exercici de l’acció declarativa de nul·litat de condició general de la contractació i de l’acció de reclamació de quantitat.

Documentació necessària

  • Còpia de l’escriptura de préstec hipotecari.
  • Còpia de les escriptures d’ampliació o novació (només en cas que s’hagin realitzat).
  • Còpia de d’acord transaccional.
  • Últim rebut de pagament de la hipoteca (en cas que es segueixi pagant).
  • Documentació precontractual.

Analitzem de forma gratuïta el préstec hipotecari i l’acord transaccional per a verificar si són transparents o bé incorporen clàusules abusives.

 

Mariona Roig Rosselló
Advocada