Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

A la vista dels pressupostos generals de l’estat per a l’any 2016 i amb la reforma de la llei general tributària, autònoms, pimes i Societats Civils Particulars seran un any més, les perjudicades, pels següents motius: Els autònoms veuran incrementada la base mínima de cotització, és a dir pagaran més al RETA (Règim Especial Treballadors…

    A la vista de los presupuestos generales del estado para el año 2016 y con la reforma de la ley general tributaria, autónomos, pymes y Sociedades Civiles Particulares serán un año más, las  perjudicadas, por los siguientes motivos:   Los autónomos verán incrementar la base mínima de cotización,  es decir pagaran más en el…

Ante una situación de impago es normal que aparezcan dudas sobre qué hacer. De la gestión de los impagos dependen tanto la economía como la imagen de nuestra empresa: no se trata de una situación fácil. La deuda puede derivar de diversas causas, desde un cliente descuidado a un cliente moroso. La distinción es más…

Davant d’una situació d’impagament és normal que apareguin dubtes sobre què fer. De la gestió dels impagaments en depenen tant l’economia com la imatge de la nostra empresa: no és tracta d’una situació fàcil. El deute pot derivar de diverses causes, des d’un client descuidat a un client morós. La distinció és més important del…

El Govern, a instàncies del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, es disposa a aprovar una ordre per la qual l’Agència Tributària permetrà als contribuents -ja siguin particulars o empreses-sol·licitar ajornaments o fraccionaments de deute de fins a 30.000 euros sense tenir per això de presentar avals o garanties addicionals. Fins ara, aquest límit se situava…

El Gobierno, a instancias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dispone a aprobar una orden por la que la Agencia Tributaria permitirá a los contribuyentes -ya sean particulares o empresas- solicitar aplazamientos o fraccionamientos de deuda de hasta 30.000 euros sin tener para ello que presentar avales o garantías adicionales. Hasta ahora, ese…

S’ha obert la caixa dels trons pel que fa a la igualtat dels drets, les obligacions i els privilegis dels treballadors de les diferents comunitats autònomes. Els polítics que representen a les autonomies s’han adonat després de 30 anys, que el concert Basc-Navarra és un privilegi que ha fomentat una desigualtat respecte als altres. Ja…

Se ha abierto la caja de los truenos en lo que se refiere a la igualdad de los derechos, las obligaciones y los privilegios de los trabajadores de las diferentes comunidades autónomas. Los políticos que representan a las autonomías  se han dado cuenta después de 30 años, que el concierto Vasco-Navarro es un privilegio que…

Son muchas las empresas que han cerrado sus puertas a raíz de esta crisis económica y otros que luchan para sobrevivir. Esta situación angustia los empresarios, que día a día trabajan para mantener sus negocios. Hay que reflexionar sobre el trabajo realizado y preguntarse si está enfocado en la dirección correcta, ya que muchos creen…

Són moltes les empreses que han tancat les seves portes arrel d’aquesta crisi econòmica i d’altres que lluiten per sobreviure. Aquesta situació angoixa els empresaris, que dia rere dia treballen per mantenir els seus negocis. Cal reflexionar sobre la feina feta i preguntar-se si està enfocada en la direcció correcta, ja que molts creuen que…