Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

IMPOSTOS I OBLIGACIONS A PRESENTAR DURANT EL MES DE JULIOL Arrenquem juliol, un mes que per a nosaltres és molt intens, hem de presentar les declaracions del segon trimestre, impost de societats i comptes anuals. És un mes de molta feina i on pràcticament ja finalitzem les obligacions de l’exercici ja tancat, en definitiva, amb…

SALUT FINANCERA I LEGAL   Quan ens fa mal alguna cosa, anem al metge o a la farmàcia. Quan notem mal de gola o ens surt una pruïja a la pell, per més que pensem que pot ser un refredat de poca importància o una reacció al·lèrgica lleu, demanem consell al professional de la salut….

L’OPORTUNITAT PERDUDA   Analitzant la situació comercial de la ciutat de Lleida, on hi ha un gran potencial per explotar, no puc deixar de preguntar-me perquè no hi ha una zona comercial com “Les Gavarres” a Tarragona o “Port Venècia” a Saragossa. No tenir un recinte, com els anomenats anteriorment, pot suposar una oportunitat perduda…

LA OPORTUNIDAD PERDIDA   Analizando la situación comercial de la ciudad de Lleida, donde existe un gran potencial por explotar, no puedo dejar de preguntarme porque no existe una zona comercial como “Les Gavarres” en Tarragona o “Puerto Venecia” en Zaragoza. No tener un recinto, como los nombrados anteriormente, puede suponer una oportunidad perdida para…

EL MOTOR DE UNA EMPRESA El alma de un negocio es el equipo humano. Trabajadores y equipo directivo deben trabajar juntos para la consecución de los objetivos empresariales. La retribución no es motivo suficiente, actualmente, para tener a una persona ligada a un trabajo o a un proyecto, otras cualidades como la comunicación, los valores,…

A la vista dels pressupostos generals de l’estat per a l’any 2016 i amb la reforma de la llei general tributària, autònoms, pimes i Societats Civils Particulars seran un any més, les perjudicades, pels següents motius: Els autònoms veuran incrementada la base mínima de cotització, és a dir pagaran més al RETA (Règim Especial Treballadors…

Ante una situación de impago es normal que aparezcan dudas sobre qué hacer. De la gestión de los impagos dependen tanto la economía como la imagen de nuestra empresa: no se trata de una situación fácil. La deuda puede derivar de diversas causas, desde un cliente descuidado a un cliente moroso. La distinción es más…

Davant d’una situació d’impagament és normal que apareguin dubtes sobre què fer. De la gestió dels impagaments en depenen tant l’economia com la imatge de la nostra empresa: no és tracta d’una situació fàcil. El deute pot derivar de diverses causes, des d’un client descuidat a un client morós. La distinció és més important del…

El Govern, a instàncies del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, es disposa a aprovar una ordre per la qual l’Agència Tributària permetrà als contribuents -ja siguin particulars o empreses-sol·licitar ajornaments o fraccionaments de deute de fins a 30.000 euros sense tenir per això de presentar avals o garanties addicionals. Fins ara, aquest límit se situava…

El Gobierno, a instancias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dispone a aprobar una orden por la que la Agencia Tributaria permitirá a los contribuyentes -ya sean particulares o empresas- solicitar aplazamientos o fraccionamientos de deuda de hasta 30.000 euros sin tener para ello que presentar avales o garantías adicionales. Hasta ahora, ese…