Augment de la tributació de l’ Impost sobre successions i donacions

 

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat  29 d’abril per la Llei 5/2020 una reforma de l’impost sobre successions i donacions, que va entrar en vigor el dia 1 de maig de 2020.

 

Una de les novetats es la modificació dels coeficients multiplicadors en funció del patrimoni existent la quota tributària de l’impost sobre successions i donacions  en les herències en favor dels descendents, cònjuge i ascendents (  Grups I i II de la tarifa) . Fins ara en tots aquest casos s’aplicava el coeficient multiplicador “1” a la tarifa de l’impost, mentre que amb aquesta reforma aquest coeficient multiplicador es va incrementant per trams fins a l’1,2 en funció del patrimoni preexistent:

 

  • De 0 a 500.000,00 €:                                              1,00
  • De 500.000.01 a 2.000.000,00 €:                       1,10
  • De 2.000.000.01 a 4.000.000,00 €:                    1,15
  • Més de 4.000.000,00 €:                                         1,20

 

Fins ara havia una bonificació tributaria del 99%, en cas d’herència de conjugue o parella estable i entre el 99% i el 20% de bonificació en funció de la base  de la base imposable de l’herència en favor de descendents o d’ascendents.

Ara ha quedat entre el 99% i el 20% en tots els casos i en funció de l’escala següent:

 

  1. a) Escala pels contribuents del grup I (descendents menors de 21 anys).
Base imposable Bonificació (%) Resta base imposable Bonificació marginal (%)
     0,00  0,00 100.000,00 99,00
 100.000,00 99,00 100.000,00 97,00
 200.000,00 98,00 100.000,00 95,00
 300.000,00 97,00 200.000,00 90,00
 500.000,00 94,20 250.000,00 80,00
 750.000,00 89,47 250.000,00 70,00
1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00
1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00
2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00
2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00
3.000.000,00 57,37 en endavant 20,00

 

  1. b) Escala per a la resta de contribuents grup II (descendents de 21 anys o més, cònjuge, parella estable o ascendents):
Base imposable Bonificació (%) Resta base imposable Bonificació marginal (%)
    0,00  0,00 100.000,00 60,00
 100.000,00 60,00 100.000,00 55,00
 200.000,00 57,50 100.000,00 50,00
 300.000,00 55,00 200.000,00 45,00
 500.000,00 51,00 250.000,00 40,00
 750.000,00 47,33 250.000,00 35,00
1.000.000,00 44,25 500.000,00 30,00
1.500.000,00 39,50 500.000,00 25,00
2.000.000,00 35,88 500.000,00 20,00
2.500.000,00 32,70 500.000,00 10,00
3.000.000,00 28,92 en endavant   0,00

 

A més es va aprovar la Pèrdua del dret a bonificació dels contribuents dels grups I i II  en el cas que optin per aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions següents:

 

1.- Reducció per l’adquisició de bens afectes a l’empresa familiar, participació en negocis familiars, explotacions agràries o forestals o al patrimoni cultural o natural.

2.- Exempcions i reduccions per a la modernització de les explotacions agràries.

3.- Qualsevol altra reducció de la base imposable o exempció que requereixi que el contribuent la sol·liciti i que depengui de la concurrència de determinats requisits el compliment dels quals correspongui exclusivament a la voluntat del contribuent, excepte la reducció que correspongui a l’habitatge habitual del causant que s’aplicarà en tots els casos.

 

Si vosté està en una situació que li pugui afectar aquestes noves modificacions consulti un assessor fiscal, doncs l’estalvi pot ser molt elevat. Consulti’ns sense compromís:

 

Laura Castillo

laura@roigiroig.com