TRIBUTACIÓ SOCIETAT CIVIL PARTICULAR 2016

 

L’1 de gener de 2016, amb l’entrada en vigor de la Llei 27/2014 de 27 de Novembre de 2014, les societats civils particulars (SCP) amb objecte mercantil, passen a ser contribuents de l’Impost sobre societats (IS).

 

Sembla que de moment s’han salvat de la crema les societats agràries, forestals, mineres i professionals, per no tenir objecte mercantil segons el Codi de Comerç actual.

 

Més enllà del debat sobre si haurien de tenir objecte mercantil o no, la realitat és que aquesta mesura afectarà a moltes empreses. Fins ara, les SCPS no tributaven directament pels seus beneficis, sinó que eren els seus socis els que proporcionalment a la seva participació en la societat integraven el benefici o la pèrdua en les seves declaracions de renda. (IRPF Atribució de rendes)

 

Aquesta mesura repercutirà en una major recaptació, ja que d’una banda les societats tributaran pel tipus del 25% i per una altra els socis pels seus rendiments del treball, ja que a partir de 1 de Gener podran tenir nòmina.

 

L’administració dóna una de freda i una de calenta, i perquè no hagin d’assumir un sobrecost per la modificació normativa, estableix un règim transitori per a les societats civils que acordin dissoldre i liquidar la societat en els 6 primers mesos de 2016 i que en el termini de 6 més des de l’adopció realitzen els actes necessaris per a la seva extinció.

 

Si no s’acorda la dissolució o no es compleixen els terminis, la societat tindrà la consideració de contribuent de l’Impost sobre Societats des de 1 de gener del 2016.

 

Així doncs, SCPS que operen com a petits negocis, tallers, bars, botigues, etc., a partir de l’1 de gener de 2016, hauran de prendre una decisió; seguir operant com SCP i tributar per IS, transformació a SL o dissolució.

 

Mar Corderas

Dep. Fiscal a Roig i Roig

@ROIGIROIG