QUANT S’ENDÚ HISENDA AMB LA LOTERIA DE NADAL?

Per aquestes dates és freqüent que pensem (i somiem) en què faríem si ens toques la loteria.  Ara bé el primer que cal saber és què i com tributaríem si ens toques la loteria.

 

Què i com tributa la loteria?

Hi ha determinats premis que tenen un tipus de gravamen especial, i no s’integren a la base imposable de l’IRPF.

Són els següents:

  • Loteries i apostes de la Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado i pels òrgans de les CCAA.
  • Premis dels sorteigs de la Cruz Roja Española
  • Premis de la ONCE
  • Els premis de les loteries, apostes i sortejos organitzats per organismes públics o entitats que exerceixen activitats de caràcter social o assistencial sense ànim de lucre establerts en altres estats membres de la UE.

Aquest gravamen especial s’exigirà de manera independent respecte de cada dècim, fracció, cupó o aposta premiats.

La resta de premis, es consideraran guanys patrimonials i s’integraran a la base imposable general de l’impost. Podeu veure també l’afectació dels guanys patrimonials aquí.

Ens centrarem doncs en els premis sotmesos a gravamen especial.

Aquests premis des de l’any 2020 tenen una quantia exempta de 40.000€

Si hem comprat el cupó entre més persones, aleshores la quantitat exempta es prorratejarà entre els titulars en funció de la seva quota de participació.

 

Així doncs, què hem de pagar si ens toca la loteria?

La base imposable del gravamen especial estarà formada per l’import que superi els 40.000€, al qual se li aplicarà un 20% i aquest impost es meritarà en el moment en que es cobri el premi.

Vegem un exemple per un premi de 100.000. Li hem de treure els 40.000€ exempts. Així doncs el què es pagarà serà el 20% sobre 60.000€

La quota líquida de l’impost especial d’un premi de 100.000€ seria 12.000€ el que suposa que ens quedarà un premi de 88.000€

Aquests premis tenen una retenció del 20% el que a la pràctica vol dir que, qui farà aquest ingrés dels 12.000€ serà l’administració de loteria mitjançant el model 230 i a nosaltres ja ens abonaran directament l’import descomptat l’impost.

En el cas que el premi que hem tingut no hagués sofert aquesta retenció (p.ex. premis de la UE), aleshores hauríem de presentar el model 136 i realitzar el corresponent ingrés durant els 20 primers dies d’abril, juliol, octubre o gener amb relació als premis cobrats durant el trimestre.

Per tant, si vosté és l’afortunat pot contactar amb els nostres experts per consultar els passos a seguir, recordi també que realitzar una bona administració del premi pot ser determinant. Us desitgem sort i salut!

 

Mar Corderas

Departament Fiscal

mar@roigiroig.com