QUE FER QUAN ARRIBA UN REQUERIMENT D’HISENDA

 

 

La nostra estimada hisenda pública treballa a un ritme frenètic per reduir els fraus i perseguir aquells contribuents que no segueixen les normes establertes per l’administració, en conseqüència, és habitual que un contribuent rebi un requeriment o una revisió d’alguna de les obligacions tributàries a les que està sotmès.

 

A hores d’ara, un cop tancat  l’exercici 2015 i amb la campanya de la renda a punt de començar, és molt probable que puguin rebre alguna carta.

 

Recollir un document de l’Agència Tributària produeix malestar, i generalment es pensa que serà amb algun import a pagar o una multa, quan en realitat no sempre és així.

 

El primer i més important és agafar la carta, pensar que per no agafar la carta, no estic sent comunicat és un pensament totalment erroni, perquè al tercer intent (inclosa publicació al BOE) l’agència tributària dóna tàcitament la carta per notificada,  a  partir d’aquest moment el procés va seguint el seu curs sense fre.

 

Si és possible sempre és molt millor comptar amb un expert, ja que ens proporcionarà confiança, tranquil·litat i experiència en aquest assumpte. Encara que per a un contribuent no sigui habitual rebre un requeriment per als especialistes és molt freqüent.

 

Tant si comptem amb un professional o no, cal tenir en compte el següent:

 

  1. En primer lloc, intentar mantenir la calma.

  1. La data de recollida és determinant, per tant hem de anotar-ho. Es disposa de 10 dies hàbils (no es computen ni diumenges ni festius) per respondre a la carta.

  1. Atendre el requeriment, amb aportació de documentació o al·legacions, és transcendental. Ser conscients que tant l’agència tributària com el contribuent han d’argumentar bé les qüestions plantejades.

  1. Rebatre fins al final del procediment i defensar els nostres interessos.

  1. Les sancions han de ser objecte de recurs sempre.

 

 

Hi ha molts i molt diversos motius pels quals l’agència tributària pot requerir-nos o sol·licitar una revisió, però els més habituals són:

 

Per a les persones físiques sense activitat: Requeriment d’IRPF, impost sobre la renda sobre les persones físiques.

 

Per a autònoms i empreses amb activitat econòmica: requeriments de qualsevol de les obligacions a què estigui sotmès com ara IVA, Impost de Societats, Retencions de lloguers, Pagaments fraccionats, Incidències censals, Requeriments de Pagament, Declaracions informatives i un llarg etcètera.

 

Per tant, quan s’inicia un procediment de revisió o requeriment, és important tenir en compte que hi ha diferents etapes en un procediment, en conseqüència i fins que no estigui finalitzat  l’expedient podem al·legar tants motius i raons com vam siguin necessaris per defensar els nostres interessos, en aquest cas, seriem els contribuents.

 

Un expedient té diferents fases, segons es presti o no conformitat. En el moment en què s’accepta la proposta que planteja l’agència tributària automàticament es tanca el mateix, normalment amb algun import a liquidar. Si per contra, no donem conformitat, s’inicia el procés, el qual, com hem comentat anteriorment pot tenir diferents fases.

 

Hem de tenir en compte que si no es respon a una carta, l’Agència Tributària ho considera tàcitament com una conformitat. Per tant, si volem objectar hem de complir amb el període establert, ja que si es presenta fora de termini, no s’accepta a tràmit.

 

Si no estem d’acord amb el que planteja l’administració, en primer lloc haurem de presentar al·legacions i aportar documents que acreditin la veracitat de les qüestions que manifestem. L’agència tributària posteriorment haurà d’emetre una resolució al respecte. Posteriorment es pot presentar un recurs de reposició.

 

 

Finalment, l’agència tributària emet un acord de resolució de recurs de reposició, en cas de no acceptació, l’administració tanca l’expedient amb una resolució i per tant s’obre el termini per presentar reclamació econòmica administrativa davant el Tribunal Econòmic de la comunitat autònoma que correspongui. Aquest procés pot ser llarg (fins a 4 anys), temps en què el tribunal emetrà una sentència, per la qual cosa recomanem molta paciència.

 

La part positiva d’arribar fins a aquesta fase del procés és que el Tribunal Econòmic és un organisme independent, amb la qual cosa hi ha moltes possibilitats de guanyar l’expedient davant l’agència tributària, considerem molt important seguir tots els processos i seguir fins al final, ja que després anys d’experiència podem corroborar l’èxit dels nostres casos.

 

Per tant si se segueixen els terminis, es presenten al·legacions ben fonamentades, s’aporta la documentació necessària i es defensa l’expedient ha moltes possibilitats de sortir victoriós d’una inspecció d’hisenda. I en aquest cas, l’administració tributària està obligada a retornar-nos els imports pagats per la liquidació practicada i els interessos que corresponguin, així com sol·licitar les despeses extraordinàries que es puguin ocasionar en alguns casos.

 

La nostra recomanació és que cal contestar a tots els requeriments, cartes, comunicacions i liquidacions que us donarà un l’Agència Tributària, ja que no està tot perdut ni sempre tenen la raó. Com tots els éssers humans que hi ha al món, ells també s’equivoquen. Els nostres experts coincideixen que una bona defensa i estratègia pot conduir-nos a obtenir un resultat positiu en una inspecció.

 

 

Thaïs Amor

Dep. Fiscal

@RoigiRoig