Préstecs en 24 hores

Molts cops i més a la situació en la qual ens trobem recentment una societat pot necessitar liquiditat i són els mateixos socis els que realitzen aportacions dineràries a la societat. Al cap i a la fi, pot ser que sigui l’única alternativa que tingui l’empresa per obtenir liquiditat i poder fer front a les obligacions amb deutes, proveïdors, inversions, pagaments de nòmines o qualsevol altre que hagi de fer front.

Ara mateix, donada la situació en la qual moltes empreses fa temps que no facturen i les quals han esgotat els seus estalvis, es fa indispensable obtenir finançament immediat.

Per tant, molts socis s’estan plantejant la possibilitat d’injectar diners particulars a la societat, i el dubte que sorgeix és: com es fa?

D’una banda s’ha de valorar si l’aportació és temporal i es tornarà a curt termini (menys d’un any) o bé si el termini es planteja molt més llarg ( més d’un any), en aquest darrer cas la recomanació és que es formalitzi un préstec del o del soci a la societat.

Si tots els socis estan disposats a prestar diners, és recomanable que cada un ho faci a raó de la seva participació en la societat, és a dir, en funció del seu percentatge de capital. D’aquesta manera si la societat no el pot retornar sempre es pot fer una ampliació de capital amb càrrec als préstecs sense que això modifiqui la participació inicial del capital social.

 

Tributació dels préstecs

ITP – Normalment aquests préstecs constitueixen una operació subjecta, però exempta de l’ITP, per tant, malgrat haver de fer el model 600 a l’oficina liquidadora de l’ITP, a l’estar exempt no s’ha de fer cap pagament i queda el document registrat i formalitzat.

IRPF i Societats:  Els interessos seran una despesa deduïble per la societat i un rendiment de capital mobiliari pels socis. Quan el pagament dels interessos sigui exigible, la societat haurà de practicar la retenció d’entre el 19 al 23% sobre aquests. Aquesta retenció s’haurà d’ingressar mitjançant un pagament a compte pel model 123 i els socis ho recuperaran a la seva declaració de la renda.

Vinculació: En cas que els socis tinguin almenys un 25% del capital, hauran de valorar els interessos a preus de mercat. Si a més a més són persones físiques, la seva tributació a l’IRPF dependrà de la quantitat del préstec:

  • El tipus d’entre el 19% i el 23% abans indicat només s’aplicarà als interessos que corresponguin a la part del préstec que no superi tres vegades els fons propis que corresponguin a cada soci.
  • En canvi, els interessos que corresponguin a l’excés tributaran a la base general de l’IRPF (a un tipus marginal de fins al 45%).

En aquest sentit s’ha d’evitar que el préstec atorgat per cada soci superi el triple de la part que els correspongui, perquè aquest excés incrementaria el cost fiscal, passant del 19-23% al 45% de tributació.

Si vostè o la seva empresa es troba en aquesta situació i necessita de forma immediata injectar liquiditat a la societat, contacti amb els nostres experts, podem formalitzar un préstec en menys de 24 hores.

 

Truqui’ns al 973 270 670 o bé envii un email a fiscal@roigiroig.com

 

Mar Corderas

Dep. Fiscal

mar@roigiroig.com