LA RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS SOCIETARIS

 

 

Entre les diverses formes jurídiques que pot adoptar una empresa, la societat de responsabilitat limitada és una de les més habituals. És tracta d’una societat mercantil caracteritzada pel fet que la responsabilitat està limitada al capital social, de manera que és la societat la que respon amb el patrimoni empresarial, i en principi, ni els socis ni els administradors responen pels deutes socials.

Tot i això, hi ha supòsits en què és possible derivar responsabilitats directament contra els administradors de les societats de responsabilitat limitada. Per a això, és necessari que s’hagi produït un dany i que aquest dany sigui degut a l’actuació negligent dels administradors. El fonament és doncs, una actuació lesiva dels administradors que provoca un dany al patrimoni social o bé al patrimoni del/s soci/s o de tercers.

La llei atribueix als administradors una sèrie de deures, que tot seguit analitzem:

Deure de diligència. D’una banda, els administradors han de desenvolupar el seu càrrec amb la diligència d’un ordenat empresari, això és, complint les obligacions que preveuen les lleis i els estatuts i dedicant-se de manera adequada a l’administració de la societat tot realitzant les actuacions precises per a la bona direcció i control de la mateixa. A més a més, en el desenvolupament de les seves funcions, els administradors tenen el dret i el deure de d’informar-se diligentment sobre la situació de la societat, de manera que les decisions que es preguin siguin fundades. En contrapartida, la societat té l’obligació de proporcionar tota la informació que resulti pertinent.

Quin és l’estàndard de diligència d’un ordenat empresari? L’actuació de l’administrador és diligent quan ve marcada per la bona fe, no hi ha interès personal en la presa de decisions, es disposa d’informació suficient i els acords adoptats et sotmeten a procediments de decisió adequats.

Deure de lleialtat. D’altra banda, els administradors han de desenvolupar el seu càrrec amb la lleialtat d’un fidel representant de l’empresa, perseguint amb les seves actuacions el millor interès de la societat. Aquest deure suposa que els administradors han d’anteposar en tot moment els interessos de la societat als seus propis o a qualssevol altres aliens a la societat.

Esdevingut el dany envers la societat, els socis o tercers, els administradors responen de la seva actuació en l’exercici de les seves funcions (accions i/o omissions) contràries a la llei o als estatuts que suposin un incompliment dels deures inherents al seu càrrec.

Aquesta responsabilitat s’exigeix tant als administradors vàlidament designats i amb càrrec vigent i inscrit, com als administradors de fet, és a dir, aquells qui, sense títol o amb títol insuficient, exerceixen les funcions pròpies d’un administrador.

Les accions a emprendre varien en funció de si l’actuació dels administradors causa un dany al patrimoni social, en què l’acció a adoptar serà l’acció social de responsabilitat, o un dany al patrimoni personal del/s soci/s o de tercers, en què l’acció pertinent és l’acció individual de responsabilitat. Ambdues accions tenen un caràcter eminentment indemnitzador i cerquen rescabalar el dany que s’ha produït.

El termini de prescripció de les accions de responsabilitat contra els administradors és de quatre anys.

 

 

 

Mariona Roig Rosselló

Advocada