REGISTRE RETRIBUTIU: NOVA MESURA PER LA IGUALTAT DE SEXES

 

Registre retributiu comporta noves obligacions per a empreses de menys de 50 treballadors 

 

A partir del 14/04/2021 TOTES les empreses de menys de 50 treballadors estan obligades a tenir un registre salarial amb els valors mitjans dels salaris abonats a la seva plantilla. 

Amb aquesta nova mesura es pretén aconseguir una igualtat en les remuneracions i evitar la discriminació per raó de sexe.

Mateixa feina. Mateixa categoria professional. Mateix salari.

La seva empresa ha de pagar el mateix salari a un home i a una dona si les tasques executades són les mateixes i si les condicions professionals o de formació són equivalents. Encara que les diferències salarials poden estar justificades en alguns casos i no produir discriminació:

  • Pot ser que hi hagi treballadors que cobrin un plus d’antiguitat i d’altres treballadors de diferent sexe que encara no hagin meritat aquest plus per no portar tants anys a l’empresa.
  • Treballadors amb molts anys a l’empresa que cobrin salaris per damunt de conveni i treballadors d’un altre sexe contractats més tard i cobrin el salari fixat al conveni. 
  • Si la seva empresa té dos centres de treball en dues províncies diferents, l’empresa estarà aplicant dos convenis diferents, amb salaris diferents.

Registre retributiu. El registre ha d’incloure la mitja i la mitjana dels salaris, dels complements salarials i de les percepcions extrasalarials.

El llistat s’ha de desglossar per sexe i s’ha de distribuir per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.

Si la mitjana de salaris de treballadors d’un sexe és superior a un 25% o més al de l’altre sexe, s’haurà d’incloure al registre una justificació de les diferències. S’haurà d’explicar per quins motius no relacionats amb el sexe es produeixen aquestes diferències.

El registre s’ha d’elaborar cada any natural, excepte si durant l’any es modifiquen de manera substancial els salaris.

Sancions. No disposar d’aquest registre suposa una infracció greu, tipificada amb una multa d’entre 626 i 6.250 euros.

Per qualsevol dubte relacionat amb el registre retributiu poden contactar amb el departament laboral i els nostres assessors us guiaran per realitzar la nova obligació de la forma més fàcil i eficient possible.

Mercè Montala

merce@roigiroig.com