Ampliació permís de paternitat a partir del 01/01/2021

 

Novetat permís de paternitat:

 

A partir del dia 1 de gener de 2021 el permís de paternitat serà de 16 setmanes. De tal manera que ambdós progenitors  gaudiran de permisos retribuïts amb total igualtat.

 

Actualment, aquest  permís s’estableix en 12 setmanes, i s’han de gaudir les 4 primeres ininterrompudament i obligatòriament després del naixement.

 

Des de l’1 de gener de 2021, passarà a ser de 16 setmanes (les sis primeres desprès del part). Amb aquesta ampliació del permís ens situem a l’aplicació íntegra de la nova regulació del RDL 6/2019, d’1 de març, per incentivar la corresponsabilitat familiar, on es va dur a terme una reforma de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social pel que fa referència a la maternitat i paternitat. Concretament, va equiparar la durada del permís dels dos progenitors a 16 setmanes, amb una ampliació gradual del permís per paternitat.

 

Requisits per gaudir  del permís de paternitat:

 

*En el moment de fer la sol·licitud és necessari estar donat d’alta a la Seguretat Social.

 

*Tenir carència d’un període de cotització de 180 dies dins dels set anys anteriors a la data d’inici d’aquest permís o bé, tenir 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral.

 

Com es podrà distribuir el període de les 16 setmanes?

 

*6 setmanes obligatòries , ininterrompudes i a jornada completa immediatament posteriors al part.

 

*Les 10 setmanes restants el pare les podrà gaudir elegint fer-ho de manera continuada o interrompuda sempre amb períodes setmanals com a mínim. La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor fins a un màxim de dues setmanes del seu període de suspensió no obligatori.

 

*Si elegeix fer-ho per períodes setmanals serà fins que el fill/a compleixi els 12 mesos. I s’haurà de comunicar a l’empresa sempre amb una antelació mínima de 15 dies de cada període ja sigui de gaudi setmanal o acumulat.

 

*Així mateix, previ acord amb l’empresa, el període no obligatori podrà ser a temps complet o a temps parcial.

 

PERMIS DERIVAT DE L’ADOPCIÓ O ACOLLIMENT D’UN MENOR

 

També s’amplia a partir de la mateixa data el permís derivat d’adopció d’un menor, que també es situarà en 16 setmanes per a cada progenitor (ampliables segons els supòsits regulats), i que seguint la línia del permís de paternitat funcionarà exactament igual essent a partir de l’adopció o acolliment, les 6 primeres setmanes obligatòries i de gaudi interromput i a jornada completa. Les 10 setmanes restants, a elecció de manera ininterrompuda o en períodes setmanals, dins dels 12 mesos següents a la resolució judicial o decisió administrativa.

 

 

Cristina Bordalba 

Àrea de gestió i assessorament laboral 

cristina@roigiroig.com