NOVETATS EN EL FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2021

 

La situació sobrevinguda a conseqüència de la Covid-19, segueix afectant notablement a la liquiditat i solvència de moltes empreses, és per aquest motiu, que amb la publicació del Reial Decret-Llei 5/2021, de 12 de Març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid -19”, es pretén facilitar el pagament de les liquidacions tributàries, oferint més opcions als obligats tributaris.

En concret ofereix ajornar el pagament del deute tributari d’aquelles liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés es trobi entre l’1 d’Abril al 30 d’Abril de 2021, sense cap tipus d’interès durant els primers 4 mesos. 

Qui ho pot sol·licitar? 

  • Persones físiques o jurídiques amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04€ durant l’exercici 2020.

Sobre quines liquidacions i autoliquidacions es pot sol·licitar l’ajornament?

  • Les obligacions tributàries que hagi de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte. (Mod.111,115,123…)
  • Les obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a efectuar pagaments a compte de l’Impost de Societats (Mod.202)
  • Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits, excepte en el cas que es justifiqui degudament que aquestes quotes no han estat efectivament pagades. 

A tenir en compte:

  1. No es pot demanar ajornament si l’import del deute és superior a 30.000,00€. En aquest càlcul cal contemplar tant l’import del deute sobre el qual volem sol·licitar l’ajornament, com aquells imports fraccionats que es trobin pendents de pagament. 
  1. El venciment del pagament coincidirà amb els venciments de les liquidacions i autoliquidacions del Tercer Trimestre (20/10/2021). Cal tenir-ho present en la planificació de la tresoreria. 
  1. En el cas de sol·licitar l’ajornament, no complint els requisits, la sol·licitud es considerarà com a NO PRESENTADA i el deute passarà a Període Executiu. 
  1. Recordar que, si ens trobem pendents de rebre devolucions tributàries, aquestes seran compensades d’ofici amb el deute ajornat. 

En qualsevol cas, si desitja ampliar la informació o necessita una reunió per obtenir un assessorament més concret, truqui’ns al 973 270 670 o escrigui a fiscal@roigiroig.com

Romina Josa Mirada

Departament Fiscal Comptable