IRPF 2019

Tot el que cal saber

 

Durant el darrer mes d’abril es va donar inici a la Campanya de la Renda – 2019. Amb ella, sorgeixen molts dubtes entre els nostres clients, i es per això que volem donar resposta a algunes de les preguntes més freqüents:

  • Tributa el pagament únic de la prestació contributiva d’Atur ( Capitalització)?

No, aquesta es troba exempta sense limitacions de quantia, sempre i quan, en el termini d’un mes des de la seva percepció, el contribuent hagi iniciat la seva activitat econòmica.

Si el termini es supera, aquesta prestació tributaria.

  • Tributa una indemnització d’acomiadament?

No,  les indemnitzacions procedents d’un acomiadament es troben exemptes amb un límit de 180.000€ (sempre i quan tampoc es superin les limitacions establertes en l’Estatut dels treballadors, vinculats als anys treballats i al salari obtingut).

  • Tributa com un rendiment en espècie els cursos formatius que una empresa ofereix als seus treballadors?

Sempre que els cursos siguin per l’actualització, reciclatge o millora formativa dels seus treballadors; i vinguin exigits  pel propi desenvolupament de les seves activitats; NO tributarien, al no ser considerats com un Rendiment en Espècie.

  • Tributen els Tickets Restaurant que una empresa entrega als seus treballadors?

Els tickets Restaurant es troben exempts de tributació sempre i quan la quantia d’aquests sigui igual o inferior a 11€ diaris.

La part excedent tributaria com un rendiment en espècie.

  • Tributa la Prestació per Maternitat /Paternitat?

NO, amb efectes del passat 30/12/2018 ( i per exercicis anteriors no prescrits), aquest tipus de prestacions percebudes per part del Règim Públic de la Seguretat Social es troben exemptes de tributació.

  • La venda de l’Habitatge Habitual per part d’un major de 65 anys; tributa?

No, el Guany Patrimonial generat per la venda/donació de l’Habitatge habitual per un contribuent major de 65 anys (sempre i quan aquest hagi estat considerat el seu habitatge habitual en el moment de la transmissió, i en els dos anys anteriors), es troba exempt de tributació.

  • I si el contribuent anterior, vent un fons d’inversió i els reinverteix en la seva totalitat?

Al igual que en el cas anterior, es preveu una exempció total (en transmissió lucrativa) pels contribuents majors de 65 anys, sempre i quan el guany es reinverteixi en la constitució d’una renda vitalícia assegurada en els 6 mesos posteriors a la transmissió.

  • En el cas d’una victòria Judicial, quin efecte té la condemna en costes?

Per la part vencedora, les quantitats percebudes en concepte de condemna en costes judicials tenen la consideració d’un Guany Patrimonial a integrar a la Base General de l’impost, podent minorar en aquest import les despeses suportades; com ara els honoraris d’advocats.

Per la part condemnada al pagament, l’import seria considerat com una pèrdua patrimonial.

  • I l’efecte d’una indemnització per part de la nostra companyia asseguradora (com ara en el cas danys a l’habitatge)?

La tributació d’aquesta anirà en funció de si el import concedit es coincident amb el cost de la reparació/reforma a dur a terme.

Si aquest excedeix o minora el cost final, serà considerat com un guany o pèrdua patrimonial.

  • La concessió d’una subvenció pública, tributa?

En la pròpia resolució de la subvenció aprovada, és detallarà si aquesta es troba exempta o no de tributació de cara a l’IRPF.

Si no es troba exempta (com succeeix en el cas de la DUN), l’haurem d’integrar en la Base General de l’exercici fiscal en el que l’haguem comprat; sempre i quan per normativa pròpia no s’estableixi algun altre criteri.

En qualsevol cas, si desitja ampliar la informació o necessita una reunió per obtenir un assessorament més concret, truqui’ns al 973 270 670 o escrigui a fiscal@roigiroig.com

Romina Josa

Dep. Fiscal Comptable