L’IVA EN LA FORMACIÓ ONLINE

FORMACIÓ ONLINE: COM TRIBUTA?

En els darrers anys, l’oferta de formació via online s’ha vist notablement ampliada, sent una opció còmoda per als alumnes al ser més fàcil de compaginar amb el món laboral. A més a més, la situació actual sobrevinguda per la Covid-19 ha comportat que, aquells sectors que encara no es trobaven oferint la possibilitat online, s’hagin tingut que actualitzar i oferir-ho, per tal de poder seguir duent a terme la seva activitat.

Existeixen dos vies de formació a analitzar:

  • La prestació de serveis d’ensenyament a distància, en les que existeix una comunicació entre professor i alumne, però el canal elegit per fer-ho és Internet.
  • La formació online a través de sistemes automatitzats formats per un conjunt de recursos (apunts, vídeos, formularis….), on la interacció entre alumne i professor es gairebé nul·la. 

Cal analitzar, en quins casos resulta aplicable l’exempció d’IVA prevista en els serveis d’ensenyament de l’article 20.1.9ª LIVA, i en quins casos ens trobaríem parlant de serveis prestats per via electrònica, tributant aquest al 21% d’IVA.

 

Serveis prestats per via electrònica – tributant al 21%

Segons la DGT, per que un servei d’ensenyament online sigui qualificat com a servei electrònic, tributant així al 21%, ens tenim que trobar davant un sistema d’ensenyament automatitzat, depenent el seu funcionament al 100% d’Internet, sense intervenció de professorat, o sent aquesta gairebé nul·la. 

Ens trobaríem davant una formació a través d’aules/plataformes virtuals, on els alumnes disposen de recursos per poder dur a terme la formació, tals com: vídeos, apunts, formularis, testos i/o avaluació automatitzada.

Alguns exemples ens serien:

  • Classes de formació que han set prèviament gravades i posteriorment es fan arribar a l’alumnat.
  • Formació que es vent a través de pàgines web, creant diferents productes com serien  packs de formació més reduïda o específica. 
  • Reproducció de sèries de dibuixos animats, o activitats en línia per tal de dur a terme l’ensenyament d’idiomes.

Servei d’ensenyament a distància – exempt

Per que la prestació d’un servei d’ensenyament en línia es trobi exempta de tributació en IVA, cal que es compleixin dos requisits:

1.- El primer d’ells, és que l’activitat que es duu a terme sigui una activitat inclosa al pla d’estudis del sistema educatiu determinat en la legislació. 

2.- El segon, la necessitat d’interacció entre professor i alumnat. És a dir, es compleixen els mateixos requisits que en una classe presencial, però en aquest cas, el canal es modifica, realitzant l’ensenyament  a distància a través d’internet.

Exemple: Impartir classes a través de plataformes com Skype. Vindria a ser com una classe presencial, a temps real, modificant el canal.  

 

Què passa amb l’entrega del material necessari per la prestació del servei d’ensenyament?

Quan els serveis d’ensenyament es troben exempts, els serveis i materials necessaris per poder impartir aquesta prestació, tindran la consideració d’accessoris de la principal, sent també exempts de tributació. En aquest cas el material no s’entrega mitjançant una contraprestació, sinó que simplement es posa a disposició de l’alumnat, com una prestació més dins el servei d’ensenyament. 

Ara bé, si el material didàctic  s’entrega mitjançant una contraprestació als alumnes, l’exempció queda anul·lada, es definiria com una prestació onerosa estant subjecta a tributació; això si, en aquest, subjecta al 4%  per la pròpia definició dels productes que s’entreguen (llibres en formats físics o digital). 

 

En qualsevol cas, si desitja ampliar la informació o necessita una reunió per obtenir un assessorament més concret, truqui’ns al 973 270 670 o escrigui a fiscal@roigiroig.com

 

Romina Josa Mirada

Departament Fiscal Comptable