CORONAVIRUS: Moratòria en el pagament de préstecs hipotecaris 

Quan es pot demanar la moratòria de la hipoteca?

 

El Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, va aprovar mesures en matèria de moratòria en el pagament d’hipoteques recollint les condicions, la documentació necessària i els terminis per a sol·licitar una moratòria en les quotes del préstec de l’habitatge habitual. El nou Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, ha ampliat el termini de suspensió inicialment previst, d’1 mes a 3 mesos; així com ha estès la mesura a autònoms, empresaris i professionals per a què puguin sol·licitar una moratòria en les quotes del préstec del local de negoci en què desenvolupin la seva activitat econòmica.

De la mateixa forma que es preveu per a la moratòria en el pagament de lloguer, aquesta mesura es dirigeix als propietaris que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi del COVID-19. Els requisits per a valorar si et trobes en situació de vulnerabilitat econòmica, pots consultar-los aquí.

Un cop verificada la situació de vulnerabilitat econòmica, es pot sol·licitar la moratòria dels préstecs hipotecaris contrets per a l’adquisició de:

 • L’habitatge habitual.
 • Els locals afectes a l’activitat econòmica que desenvolupin els empresaris i professionals.
 • Els habitatges diferents de l’habitatge habitual en situació de lloguer, sempre que s’hagi deixat de percebre la renda arrendatària des de l’entrada en vigor de l’Estat d’alarma.

Com es sol·licita?

Els deutors sol·licitaran a l’entitat bancària una moratòria en el pagament del préstec hipotecari, a través d’un formulari de sol·licitud i acompanyant la següent documentació:

Documents de situació laboral:

 • En cas d’estar a l’atur: certificat de desocupació, en què figuri la quantia mensual que es cobra en concepte de prestacions o subsidis per atur.
 • En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi: certificat de cessament d’activitat.

Documents relatius a les persones que viuen a l’habitatge:

 • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
 • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge hipotecat.
 • Si aplica, declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent  per a realitzar una activitat laboral.

Documents que acreditin la titularitat dels béns:

 • Nota simple del servei d’índex del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Escriptures de compravenda de l’habitatge i de préstec amb garantia hipotecària.

Declaració responsable:

 • Declaració responsable de tots els deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se situats al llindar d’exclusió.

Quin és el termini?

Un cop feta la sol·licitud i revisada la documentació, l’entitat bancària implementarà la moratòria en un termini màxim de 15 dies.

Quins efectes té?

La sol·licitud de la moratòria comportarà la suspensió del deute hipotecari i la inaplicació de la clàusula de venciment anticipat. Així, durant el període de vigència de la moratòria l’entitat bancària no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització del capital o pagament d’interessos), ni íntegrament, ni en un percentatge. Tampoc s’aplicaran interessos.

Finalment, si un deutor hipotecari es beneficia de les mesures d’aquesta moratòria sense reunir els requisits exigits per la normativa, serà responsable dels danys i perjudicis produïts, que en cap cas seran inferiors al benefici obtingut indegudament, i s’haurà de fer càrrec de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquesta mesura.

 

Si necessites sol·licitar una moratòria en el pagament del préstec hipotecari, a Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors podem ajudar-te a demanar-la i ens ocuparem de preparar tota la documentació. Consulta’ns sense compromís per telèfon al 973 270 670 o per correu electrònic a juridic@roigiroig.com

 

 

Departament jurídic

Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors