Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

OBLIGACIONS CONEXES   El passat 22/09 es va publicar al BOE la modificació parcial de la Llei general tributària (LGT). Un dels aspectes més rellevants és el relacionat amb les “obligacions connexes”. Actualment, quan l’Administració regularitza una obligació tributària relacionada amb una altra del mateix contribuent, que d’ofici o bé a petició del propi contribuent…

OBLIGACIONES CONEXAS     El pasado 22/9 se publicó en el BOE la modificación parcial de la Ley General Tributaria (LGT). Uno de los aspectos más relevantes es el relacionado con las “obligaciones conexas”.   Actualmente,  cuando la Administración regulariza una obligación tributaria relacionada con otra del mismo contribuyente, si de oficio o a petición…

VIOLENCIA DE GÉNERO   La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que este mes hace años, fue concebida como medida para eliminar la violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de serlo, con el objetivo de dar una respuesta integral al problema de…

VIOLÈNCIA DE GÈNERE   La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, que aquest mes fa anys, fou concebuda com a mesura per a eliminar la violència exercida sobre les dones pel fet de ser-ho, amb l’objectiu de donar una resposta integral al problema de…

SALUT FINANCERA I LEGAL   Quan ens fa mal alguna cosa, anem al metge o a la farmàcia. Quan notem mal de gola o ens surt una pruïja a la pell, per més que pensem que pot ser un refredat de poca importància o una reacció al·lèrgica lleu, demanem consell al professional de la salut….