Reclamació d’accions de Banco Popular

Com reclamar per les teves accions del Banco Popular?

 Popular

 

El 6 de juny de 2017 el Banc Central Europeu va comunicar la inviabilitat del Banco Popular, que no podia fer front als seus deutes. L’endemà, Banco Santander va adquirir el Popular pel preu simbòlic d’un euro, assumint drets i obligacions.

Els minoristes (tant persones físiques com jurídiques) que van comprar accions en l’ampliació del 26 de maig de 2016 o posteriorment, però dins del període en què no es coneixien els greus problemes de solvència del Popular, poden reclamar a Banco Santander per la pèrdua de capital que han sofert, doncs conserven el dret a reclamar per una comercialització incorrecta, sobre la base d’informació falsejada que donava una imatge de solvència i sanejament que no era real i que estava absolutament distorsionada.

Aquesta reclamació està sotmesa a un termini de prescripció que està a punt d’arribar a còmput: el dia 28 d’agost de 2020.

A causa de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi ocasionada per la COVID-19, i a través del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, la prescripció de la reclamació per les accions de Banco Popular (així com qualssevol accions i drets) va quedar suspesa, alçant-se la suspensió el 4 de juny de 2020. D’aquesta manera, el termini per a reclamar està a punt de prescriure, però aquesta prescripció es pot aturar amb una reclamació extrajudicial (a Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors interrompem els terminis de prescripció efectuant requeriments extrajudicials a l’entitat bancària).Seguidament trobaràs una guia amb la resposta als dubtes més habituals entorn la reclamació d’accions del Banco Popular.

PREGUNTES FREQÜENTS

Puc reclamar i recuperar la inversió en accions de Banco Popular?

Qualsevol inversor i consumidor que hagi invertit en accions de Banco Popular pot reclamar, en base a l’ocultació i al falsejament d’informació rellevant per a l’inversor.

A qui puc reclamar?

La reclamació per la pèrdua de capital dels accionistes s’ha de dirigir a Banco Santander, S.A., entitat que ha assumit els actius i passius de Banco Popular Español, S.A.

Quan prescriu el termini per a reclamar?

Hi ha diferents accions que es poden interposar per a reclamar el perjudici causat als accionistes de Banco Popular per la venda del Popular a Banco Santander, que determinen el termini per a reclamar:

a) Aquells inversors que van adquirir accions al mercat secundari poden exercitar una acció de responsabilitat extracontractual (reclamació de danys i perjudicis) a l’empara dels articles 38 i 124 de la LMV, que està sotmesa a un termini de prescripció de tres anys.

Aquest termini està a punt de prescriure: el proper dia 28 d’agost de 2020, però la prescripció es pot aturar amb una reclamació extrajudicial (des de Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors us recomanem que envieu aquesta reclamació mitjançant Burofax per tal que en quedi constància) a l’entitat Banco Santander.ç

b) Aquells inversors que van adquirir accions en les ampliacions de capital poden, a més a més, exercitar una acció de nul·litat contractual per vici del consentiment (anul·labilitat per error), que té un termini de prescripció de quatre anys, de manera que la demanda es pot presentar fins al dia 28 d’agost de 2021.

La nostra experiència i resultats

En totes les reclamacions que efectuem per les accions de Banco Popular intervenen un economista i un advocat del nostre equip, d’aquesta forma, a Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors ens ocupem tant de la part jurídica: la reclamació judicial, com de la part econòmica: l’informe pericial, i ja disposem de vàries sentències que declaren la nul·litat de la compra d’accions de Banco Popular, i condemnen el Banco Santander a restituir a l’inversor les quantitats invertides, en tant que es considera demostrat que Banco Popular va ocultar dades de la seva situació real de solvència, cosa que va provocar que inversors i consumidors adquirissin accions sense tenir coneixement real de la tresoreria de l’entitat financera.

Documentació necessària

  • Ordre de subscripció de les accions del Banco Popular.
  • Extracte del compte de valors des de l’exercici de 2016 fins l’actualitat.
  • Liquidació.
  • Posició d’accions en l’actualitat.
  • Informació comercial proporcionada pel banc (en cas que n’hagi).

 

Mariona Roig Rosselló

Advocada