LA PUBLICACIÓ D’IMATGES DE MENORS A LES XARXES SOCIALS

Es poden publicar imatges dels fills menors d’edat les xarxes socials?

 

Autorització dels dos progenitors o autorització judicial

La publicació d’imatges de menors d’edat a les xarxes socials requereix l’autorització de tots dos progenitors, en tant que els menors tenen dret a la intimitat personal i a la pròpia imatge i tot prenent en consideració que la representació fotogràfica dels menors és una dada de caràcter personal, per al tractament de la qual es requereix el consentiment dels dos progenitors (en menors de 14 anys).

Així, quan els dos progenitors estan d’acord i donen el seu consentiment, la qüestió de publicar imatges dels fills a les xarxes socials no presenta problemes, tot i que se n’ha de fer un ús segur i responsable, vetllant perquè l’interès dels menors sigui protegit.

El problema el trobem quan els progenitors tenen opinions diferents sobre l’exposició dels fills a les xarxes socials. En aquest supòsit, la decisió de compartir una fotografia o un vídeo dels fills en una xarxa social correspon als dos progenitors, en tant que en la majoria de supòsits tots dos comparteixen la potestat parental.

Així, la decisió de publicar fotografies o vídeos d’un menor no pertany en exclusiva al titular de la custòdia, sinó que aquesta és una qüestió que pertany a l’esfera de la potestat parental (i no de la custòdia), de manera que han de ser tots dos progenitors els que autoritzin o prohibeixin la publicació d’imatges del menor, independentment de que tinguin atribuïda la custòdia de forma exclusiva o compartida. Passa exactament el mateix si els progenitors estan casats o segueixen essent parella.

L’autorització pot ser expressa o tàcita, però en qualsevol cas, ha de ser sempre prèvia.

En manca d’acord, qualsevol dels progenitors podrà sol·licitar autorització judicial per a prendre una decisió al respecte de la publicació d’imatges de nens a les xarxes, a través d’un procediment de jurisdicció voluntària.

I al revés, en el cas que un dels progenitors publiqui de forma unilateral una imatge del menor a les xarxes socials sense comptar amb el consentiment de l’altre progenitor, aquest últim podrà interposar accions judicials sol·licitant que es retirin les publicacions, així com que es prohibeixi dur a terme aquestes accions en el futur.

En qualsevol cas, cal tenir en compte l’edat del menor: si té menys de 14 anys, es necessita el consentiment dels dos progenitors en els termes descrits, mentre que en complir els 14 anys, la situació canvia, doncs a partir d’aleshores serà el propi menor i no els pares qui haurà de prestar el consentiment a l’hora de publicar fotografies a les xarxes socials, en tant que a partir d’aquesta edat, els menors ja tenen potestat sobre els seus drets d’imatge i dades personals.

PREGUNTES FREQÜENTS

Puc compartir imatges dels meus fills menors a les xarxes socials?

Qualsevol dels progenitors pot publicar imatges del seu fill menor en una xarxa social sempre que compti amb el consentiment de l’altre progenitor, a qui cal consultar prèviament.

En cas que un progenitor no autoritzi l’altre a compartir imatges del fill menor comú, es pot acudir a un procediment judicial per tal d’obtenir l’autorització judicial.

Puc evitar que la meva ex parella comparteixi imatges dels meus fills menors a les xarxes socials?

Si esteu en tràmits de divorci, és important preveure aquesta qüestió a fi d’evitar futurs conflictes: així, podeu incloure al conveni regulador clàusules relatives a permetre o restringir la publicació de les imatges dels menors a les xarxes socials amb o sense el consentiment de l’altre progenitor, o bé, demanar-ho com una mesura més a la demanda.

Què puc fer si la meva ex parella ha publicat imatges dels meus fills menors sense el meu consentiment?

En primer lloc, cal oposar-se per escrit (mitjançant un Burofax, un correu electrònic certificat o un SMS certificat) i sol·licitar la retirada de les imatges.

Si aquest requeriment no resulta efectiu, cal acudir al Jutjat de família i sol·licitar al jutge que resolgui al respecte de la publicació d’imatges de fills menors a les xarxes socials, a través d’un procediment de jurisdicció voluntària i en tant que l’altre progenitor està fent un ús indegut de la potestat parental.

D’altra banda, no cal perdre de vista que també es pot contactar directament amb la xarxa en què s’han publicat les imatges i sol·licitar la retirada al·legant l’ostentació de la potestat parental compartida sobre el menor. En aquest cas, les xarxes socials s’ocupen de retirar les imatges sempre que els menors tinguin menys de 14 anys (a partir dels 14 anys, són els propis menors els responsables de la seva imatge i són ells qui poden sol·licitar l’eliminació del contingut).

Què passa quan és una tercera persona qui publica imatges de menors (amb el consentiment d’un dels progenitors)?

Tampoc es poden publicar imatges per terceres persones que comptin amb el consentiment d’un sol dels progenitors, fins i tot si tals imatges corresponen a activitats realitzades durant el temps en què el progenitor que ha autoritzat la publicació té la guarda del menor. Igualment, és necessari el consentiment dels dos progenitors per a posar a Internet imatges d’activitats extraescolars (per exemple, excursions).

La nostra experiència

Per a resoldre aquesta qüestió, els Tribunals tenen en compte l’interès i l’abast de la publicació (es valora si el perfil és públic o privat, quants usuaris veuen la publicació i qui són aquests usuaris, si la publicació pot esdevenir viral, etc.), així com si es perjudica l’interès del menor o hi ha una sobreexposició del mateix.

Si vols més informació o tens alguna consulta sobre el teu cas concret en relació a aquesta o a altres qüestions a Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors et podem respondre.

 

Mariona Roig Rosselló

Advocada