PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT

És vàlid un pacte que estableixi una pròrroga del contracte d’arrendament amb increment de la renda inicialment pactada?

 

Tot i que és molt habitual trobar annexes a contractes d’arrendament que recullen pactes que modifiquen el contracte inicial (per exemple, una pròrroga), no és vàlida la clàusula de modificació o augment (no d’actualització) de la renda pactada, en tant que va en contra d’allò que disposa la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU).

L’annex és una novació del contracte inicialment pactat, que no s’extingeix, sinó que es prorroga. Per això, no és possible incrementar la renda, ja que durant la vigència del contracte, la renda només es pot actualitzar, de conformitat al que preveu l’article 18 de la LAU:

Article 18. Actualització de la renda.

1. Durant els cinc primers anys de durada del contracte la renda només la pot actualitzar l’arrendador o l’arrendatari en la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte, aplicant a la renda corresponent a l’anualitat anterior la variació percentual experimentada per l’índex general nacional del sistema d’índexs de preus de consum en un període de dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització, prenent com a mes de referència per a la primera actualització el que correspongui a l’últim índex que estigui publicat en la data de subscripció del contracte, i en les successives el que correspongui a l’últim aplicat.

2. A partir del sisè any de durada l’actualització de la renda es regeix pel que les parts hagin estipulat sobre això i, si no, pel que estableix l’apartat anterior.

3. La renda actualitzada és exigible a l’arrendatari a partir del mes següent a aquell en què la part interessada ho notifiqui a l’altra part per escrit, expressant-hi el percentatge d’alteració aplicat i adjuntant-hi, si l’arrendatari ho exigeix, el certificat oportú de l’Institut Nacional d’Estadística, o fent referència al butlletí oficial en què s’hagi publicat. És vàlida la notificació efectuada mitjançant una nota en el rebut de la mensualitat del pagament precedent.

Si el que es pretén és extingir el contracte anterior i pactar un nou arrendament, sí que és vàlid un increment de la renda, ja que en aquest supòsit la clàusula recollirà la nova renda pactada.

A Roig & Roig Serveis Immobiliaris podem assessorar-te sobre la conveniència de renovar o bé de prorrogar el teu lloguer. El nostre equip d’agents immobiliaris i advocats s’ocuparà de redactar el contracte i tots els seus annexes per què tu no t’hagis de preocupar de res.

 

Carles Roig Pol

Agent de la Propietat Immobiliària