Recentment s’ha publicat la norma que regula el Nou Règim Especial del Criteri de Caixa en l’ IVA. Podrà acollir-se de forma voluntaria durant el mes de desembre de 2013 i començarà a aplicar-se l’ 1 de gener de 2014. Aquest nou sistema, permetrà que l’iva no s’ ingressi fins que és cobri la factura ( límit de 2 anys). Igualment, tampoc és podrà desgravar les factures de despeses fins que no s’ hagi pagat l’iva ( límit de 2 anys). Això comportarà, un increment del control d’ HISENDA, ja que s’haurà d’ indicar i justificar la forma, data i model de pagament o cobrament de les factures. Poden acollir-se al Criteri de Caixa, els subjectes passius que durant l’ any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 € de volum d’ operacions. Queden exclosos del Criteri de Caixa, els subjectes passius que tinguin cobraments en efectiu d’ un mateix destinatari, superiors als 100.000 €. Els subjectes passius que puguin i vulguin de forma voluntària aplicar el Criteri de Caixa, hauran d’ incloure més información en el llibre registre de factures emeses, en el llibre de factures rebudes i també en les pròpies factures físiques.