Canvis en la tributació dels plans de pensions

 

El 2021 es va iniciar amb canvis normatius entorn la tributació dels plans de pensions, i ara, poc abans de finalitzar l’any, considerem oportú recordar-ho per si existeixen operacions pendents a realitzar abans del tancament que ens puguin aportar algun tipus de benefici fiscal.

 

Primer de tot recordem que un Pla de Pensió és un producte d’estalvi financer de cara a una situació futura, la més coneguda d’elles la JUBILACIÓ ( també es poden contractar plans de pensions de cara a cobrir viudetats, orfandats, invalideses… entre altres); la seva finalitat és complementar les pensions públiques per tal de poder mantenir una qualitat de vida determinada, un cop acabada l’època professional.

 

Com a novetat principal, es redueix el límit total de reduccions que un contribuent es pot aplicar. Concretament, com a conseqüència de les aportacions que un contribuent efectuï sobre aquest productes de previsió social, es podrà aplicar com a reducció directa a la Base Imposable del IRPF; la menor de les següents:

 

  • 000,00€ Anuals.
  • Una reducció del 30% dels rendiments nets del treball.

 

Anteriorment, aquest límit es trobava en els 8.000,00€ anuals; per tant la reducció és més que notable, i cal que aquells contribuents que fins ara eren beneficiaris d’aquesta reducció la tinguin present, perque veuran alterat el resultat de les seves declaracions.

 

L’única excepció que es contempla, i que sí que ens permetria ampliar el límit d’aquests 2.000,00€ fins als 8.000,00 addicionals, neix amb les contribucions de l’ocupador al seu treballador en els instruments de previsió social empresarial (Principalment Plans de Pensió d’ocupació, Plans de Previsió Social Empresarial o les Mutualitats de Previsió Social).

 

Addicionalment, respecte al límit màxim de deducció per aportacions a plans de pensions en els que el titular sigui el cònjuge sense un cert nivell de renda, el límit queda fixa’t en 1.000,00€.

 

Que són els Plans de Previsió Social Empresarial (PPSE)?

 

Igual que els anteriors, és un producte de previsió social en el que l’empresari és l’intermediari a instrumentar els plans de pensions dels seus treballadors. És a dir, en aquest cas el contractant és l’empresari/ària, i el beneficiari i assegurat és el treballador/a.

 

Es d’obligatorietat que l’empresa compleixi el principi de no discriminació entre els treballadors, garantint a tots ells l’accés a aquest productes de previsió social; sent l’aportació mínima de 200,00€ anuals.

 

És un producte fiscalment atractiu per ambdues parts:

 

  • El treballador/a podrà deduir aquestes aportacions ( amb el límit de 8.000,00€ anuals) a la Base Imposable de la Declaració de la Renta.

 

  • Per l’empresari, aquestes aportacions no Cotitzen a la Seguretat Social, estan exemptes d’IRPF i tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble.

 

Per tant resulta un producte interessant per ambdues parts, a tenir en compte en aquells contribuents que estiguin interessats en realitzar o augmentar les seves aportacions de cara a complementar les futures pensions.

 

En qualsevol cas, si desitja ampliar la informació o necessita una reunió per obtenir un assessorament més concret, truqui’ns al 973 270 670 o escrigui a fiscal@roigiroig.com

 

Romina Josa Mirada

Departament Fiscal Comptable