Jaque mate al contracte per obra i servei i altres canvis que has de saber. 

 

A partir del dia 31.03.2022 entrarà en vigor la reforma laboral Reial Decret Legislatiu 32/2021 de 28 de desembre.

 

Els contractes temporals per obra o servei celebrats fins al 30 de desembre del 2021 no es veuran modificats, és a dir, es mantindrà la llei antiga.

 

Els contractes temporals per obra o servei celebrats a partir del 31 de desembre de 2021 podran durar fins a 6 mesos. Una vegada passats els 6 mesos, hauran d’adaptar-se als nous contractes regulats.

 

En definitiva, la nova norma insta a les empreses a realitzar un perfil de contractació indefinida, els canvis més destacables són:

 

 • Desapareix el contracte per obra o servei 

 

 • Es potenciarà el contracte fix discontinu. Haurà de concertar-se per a treballs de naturalesa estacional o activitats productives de temporada.
  • L’antiguitat de les persones treballadores es calcularà atenent tota la durada de la relació laboral i no al temps de serveis efectivament prestats

 

 • Contractes de durada determinada:
  • Es redueixen les modalitats d’aquesta mena de contractació de manera que solamentpodrà celebrar-se per circumstàncies de la producció o per substitució de la persona treballadora.

 

 • Circumstàncies de la producció:
 • L’augment ocasional i imprevisible de situacions que generen un desajust a la plantilla, com per exemple les vacances anuals, podrà tenir una durada de sis mesos prorrogable a sis mesos més si el Conveni Col·lectiu ho permet, únicament és podrà fer us, quan no sigui possible realitzar un contracte fix- discontinu.

 

 • Situacions ocasionals previsibles i de curta durada, podrà utilitzar-se un màxim de 90 dies naturals a l’any per empresa, però de forma no consecutiva, es a dir, no es podran fer tots els dies seguits.

 

 • Substitució d’un treballador:

La substitució a persones amb dret a reserva de lloc de treball durant la suspensió del contracte o per a cobrir la jornada reduïda per causa legal.

 

Uns dels requisits per poder realitzar aquets contractes es especificar molt les causes de la temporalitat o les persones que es substituiran.

 

 

 • Contractes de formació:
  • Formació en alternança: en aquets contractes es combinarà treball i formació (dual), característiques principals:
   • No té límit d’edat(excepte en el cas del Catàleg de qualificacions professionals que hauran de ser menors de 30 anys d’edat.
   • Durada mínima de 3 mesos i màxima de 2 anys.
   • La jornada de treball efectiu no serà superior al 65% el primer any, i al 85% al segon, no podent realitzar hores complementàries, hores extres, treball a torns o jornades nocturnes.
   • La retribució s’adaptarà al conveni col·lectiu i no podrà ser inferior al 60% el primer any ni al 75% el segon any. Així mateix no podrà ser inferior al Salari Mínim Interprofessional proporcional a la jornada de treball efectiu.
   • No es podrà establir període de prova dins del contracte.

 

 • Contracte per a l’obtenció de la pràctica professional: els treballadors han de tenir en possessió una titulació universitària, de grau mitja o superior, especialista, etc.
  • No podrà concertar-se amb qui ja hagi obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa en la mateixa empresa per un temps superior a tres mesos.
  • L’empresa haurà d’elaborar un pla formatiu.
  • Els convenis col·lectius podran establir la durada, que serà mínim de sis mesos i màxim d’un any.
  • Es podrà establir un període de prova no superior a un mes.

 

 • Contractes indefinits per la construcció:

Ja que els contractes d’obra o servei quedaran obsolets, s’ha creat aquest tipus de contracte. Quan l’obra finalitza, l’empresa ha de recol·locar al treballador en una altra obra, en el cas de no realitzar la recol·locació, s’indemnitzarà al treballador amb un 7% dels conceptes salarials establerts en les taules del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació i que hagin estat reportats durant tota la vigència del contracte, o la superior establerta pel Conveni General del Sector de la Construcció.

 

 • Contractes empleades de llar

Pel que fa als contractes laborals de les empleades domèstiques si que existeixen canvis rellevants:

 • Desapareix el contracte per obra o servei.
 • Els contractes es presumiran concertats per temps indefinit.
 • El contracte per durada determinada per a substituir a una empleada de llar tindrà un límit màxim de 6 mesos, en lloc de 3 anys com estava establert fins al moment.
 • La sanció per a un ocupador de llar que no compleixi amb la normativa es fixarà entre 1000 i 10000 euros.
 • L’ocupador de llar haurà de convertir el contracte temporal a contracte indefinit en un període de 3 a 6 mesos.

 

 

 

 

 

 

Salutacions cordials,

 

L’equip de l’àrea laboral.