MODEL 347:

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

 

El model 347 és una declaració que es realitza bàsicament per informar d’operacions amb tercers que superin els 3.005,06€. Aquest model genera molta controvèrsia perquè sorgeixen dubtes sobre el que ha d’incloure’s i el que no, i finalment qui està obligat a presentar-lo.

Com diem, el model 347 és una declaració anual informativa on s’han de detallar les operacions que s’han realitzat amb clients i proveïdors que superin els 3.005,06€, és a dir, si tenim un import amb un proveïdor que anualment ascendeix a 2.500€ de base imposable, no cal detallar-ho al model 347.

Tots aquells empresaris i professionals que hagin realitzat operacions amb tercers per un import superior als 3.005,06€ durant l’any natural, diferenciant per tipus d’operació, estaran obligats a la seva presentació.

Per tant:

QUI ESTAN OBLIGATS A PRESENTAR EL MODEL 347?

 • Persones físiques, és a dir, els autònoms.
 • Persones jurídiques públiques i privades (SL, SA, etc.)

EXEMPCIÓ DE PRESENTAR 347

 • Tots aquells que l’any natural no hagin realitzat operacions superiors a 3.005,06€.
 • Persones físiques o entitats en règim d’atribució de rendes que estiguin acollits al règim d’estimació objectiva per mòduls, i també pel règim simplificat d’IVA d’agricultura, ramaderia i pesca o el recàrrec d’equivalència.
 • Els obligats tributaris que estiguin al SII

A diferència de fa uns anys, actualment és molt important declarar les factures al moment que s’emeten i al seu torn al moment en que es reben aquestes factures, per això pot haver-hi una diferència de quantitats declarades en diferents trimestres.

Una solució perquè això no ocorri és posar-se en contacte amb tots els clients i proveïdors per a comprovar els imports a declarar, això farà que s’obtinguin dos beneficis, un minimitzar els errors de contrast d’informació i d’altra banda la comprovació ens permet detectar si ens hem oblidat la comptabilització d’alguna factura i en conseqüència perdre aquest IVA suportat.

Us adjuntem una carta d’exemple que també poden utilitzar com a correu electrònic per a contrastar les dades. EXEMPLE CARTA 347

Els subjectes passius inscrits en el REDEME no estan obligats a presentar el model 347, ja que estan obligats a portar els seus llibres registro de l’IVA a través de la Seu electrònica de la AEAT, i els subjectes passius que utilitzin el SII queden exclosos de l’obligació de presentar aquest model.

QUÈ OCORRE QUAN PRESENTES UN MODEL 347 I NO ESTÀS OBLIGAT.

La resposta és res, l’agència tributària està encantada de rebre  informació proporcionada pels contribuents. De fet, aquest és un dels models que més contrasten i amb el qual emeten major número de requeriments d’informació.

I Al REVÉS? SI ESTÀS OBLIGAT I NO PRESENTES EL MODEL 347

Què ocorre si estàs obligat i no presentes el model 347? La sanció derivada és d’un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros i es calcula a raó de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referit a una persona o entitat d’acord amb els articles 93 i 94 de la Llei General Tributària.

L’agència tributària posa a disposició en el seu portal la possibilitat de realitzar la presentació i tota l’ajuda relativa al model: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI27.shtml

 

QUINES DADES S’INCLOUEN AL 347?

 • Lliuraments i adquisicions de béns i serveis
 • Operacions immobiliàries.
 • Subvencions i ajudes no reemborsables.
 • Operacions d’entitats asseguradores.
 • Bestretes de clients i proveïdors.
 • Arrendaments no subjectes a retenció. (Els lloguers subjectes a retenció es declaren al model 180).

TERMINIS DE PRESENTACIÓ:

Segons el calendari del contribuent la declaració pot realitzar-se entre el dia 1 de febrer i el 2 de març.

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre aquest tema, poden contactar amb els nostres experts fiscals a fiscal@roigiroig.com o al 973270670.

 

 

Meri Mor

meri@roigiroig.com