Excedència

 

QUE ÉS?

 

La sol·licitud d’una excedència laboral és l’opció  que té un treballador per suspendre la relació laboral i per tant  no anar al seu lloc de treball ja sigui de manera voluntària o forçosa durant un temps determinat. Es tracta d’una figura jurídica que està regulada per l’article 46 de l’Estatut dels Treballadors i que està subjecta a determinades condicions.

 

QUINS TIPUS HI HA ?

 

Excedència  forçosa, excedència voluntària, excedència per cura d’un fill i excedència per cura d’un familiar.

 

  • EXCEDÈNCIA FORÇOSA:

 

*Per  exercici de càrrec públic  o compliment de deure públic.

*Per la realització d’ accions o funcions sindicals.

 

L’empresari està obligat a concedir al treballador una excedència d’aquest tipus. El temps que duri l’excedència computa a l’antiguitat igual que si fossin dies treballats.

Per a la sol·licitud de l’excedència forçosa, el treballador no està obligat a complir amb cap requisit formal.

Una excedència forçosa suposa la reincorporació automàtica a la feina en idèntiques condicions un cop finalitzat el període de suspensió. El retorn al lloc de treball ha de ser sol·licitat pel treballador dins dels 30 dies següents a la cessació del càrrec públic o sindical

La duració de l’excedència forçosa es correspon amb el període de vigència del càrrec públic o sindical.

 

  • EXCEDÈNCIA VOLUNTARIA:

 

Es pot sol·licitar per qualsevol motiu diferent als supòsits previstos legalment, i sense necessitat de justificar-lo.

 

Si que hem de tenir en compte una sèrie de requisits que s’han de complir:

 

– Antiguitat: haurà de tenir una antiguitat mínima d’un any a l’empresa.

 

– Haver transcorregut 4 anys des de la finalització de l’ anterior en el cas que el treballador volgués tornar a gaudir d’un període d’excedència.

 

Si es compleixen aquests requisits, l’empresari no pot denegar el gaudi de l’excedència voluntària.

 

Tal i com estableix l’Estatut dels Treballadors la durada serà entre un mínim de 4 mesos i un màxim de 5 anys. Tot i que,  el conveni col·lectiu podrà millorar aquests límits previstos legalment.

Aquest període d’excedència voluntària no computa ni a efectes d’antiguitat, ni pel càlcul d’una indemnització per acomiadament.

 

Molt important tenir en compte, aquest tipus d’excedència a diferència de la forçosa  no comporta un dret a la reserva del lloc de treball, sinó només un dret preferent al reingrés en cas que hi hagi vacants d’igual o similar categoria a la seva, no comportarà una reserva del lloc de treball a menys que així s’hagi pactat.

 

  • EXCEDENCIA PER CURA D’UN FAMILIAR I PER CURA  D’UN FILL

 

Es tracta d’un dret laboral, que protegeix el cercle familiar mes proper, fins a segon grau per consanguinitat o per afinitat.

 

Per cura d’un familiar en principi té una durada màxima de dos anys (ampliables per negociació col·lectiva) en els següents casos: que degut a la seva edat, accident, malaltia o discapacitat no puguin valer-se per si mateixos o si mateixes i tampoc estiguin exercint una activitat retribuïda.

Per cura d’un fill  un màxim de tres anys ( aquest termini computarà des de la data d’adopció, naixement o resolució judicial que nombri com a tutor legal al sol·licitant). En cas de tenir la necessitat d’atendre un nou fill és posarà fi al període que s’està gaudint actualment i s’inicia un nou període d’excedència.

 

Entre els seus avantatges inclou els següents drets:

 

El període de suspensió computa a efectes d’antiguitat a l’empresa.

Durant un any el treballador té dret a la reserva del lloc de treball.

A partir del primer any atorga el dret a reingressar a l’empresa, dins d’un lloc del mateix grup professional o categoria equivalent.

 

La sol·licitud de l’excedència per cura de fills o familiars s’ha de fer per escrit indicant  la voluntat del treballador de sol·licitar l’excedència i indicant el nom i cognoms del familiar a tenir cura. També la durada de l’excedència, indicant tant la data d’inici com la data de finalització.

 

Tant l’excedència per cura de fills com l’excedència per cura de familiars compten com a període cotitzat a efectes de jubilació, incapacitat, permanent, mort i supervivència, maternitat, paternitat. Tot i així, el període màxim que es considerarà cotitzat és d’un any.

 

Si te qualsevol dubte, respecte l’excència pot trucar-nos o enviar un correu electrònic a laboral@roigiroig.com

 

 

Cristina Bordalba

Dep. Laboral