TRADE FALS AUTÒNOM AUTÒNOM
Treballa amb els seus propis mitjans SI NO SI
Té vacances concertades NO NO
El client principal suposa més del 75% de la facturació SI SI NO
Organitza el seu horari, la seva agenda i el seu treball de manera autònoma i independent, diferenciant-se de la resta de treballadors que formen part del client principal. SI/NO NO SI
Té més d’un client principal NO NO SI
Té dret a una indemnització en finalitzar el contracte SI NO NO
Té dret a una prestació (maternitat, paternitat, atur, etc.) SI SI SI