CORONAVIRUS: MESURES DE RECOLZAMENT A AUTÒNOMS

Exoneració de quotes i Prestació extraordinària per cessament d’activitat

 

El nou Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, ha aprovat, entre altres, mesures destinades a recolzar els autònoms que, a causa del COVID-19, s’han vist obligats a tancar o han vist reduïts els seus ingressos.

 

Principals mesures de recolzament a autònoms:

 

1. Exoneració de quotes

En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada basats en causa de força major temporal vinculada al COVID-19, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonera l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial relativa a les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors, quan l’empresa tingui menys de 50 treballadors en situació d’alta a la Seguretat Social. Si l’empresa té 50 treballadors o més, en situació d’alta a la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75 % de l’aportació empresarial.

 

2. Prestació extraordinària per cessament d’activitat

Els autònoms que s’hagin vist obligats a parar la seva activitat degut a declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o aquells que hagin vist reduïda la seva facturació en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, podran sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d’activitat, que tindrà una durada inicial d’un mes, prorrogable en funció del que duri l’estat d’alarma i consistirà en el 70% de la base reguladora que vingui cotitzant l’autònom que la sol·liciti.

Per a sol·licitar aquesta prestació, es necessari complir amb els següents requisits:

a) Estar afiliats i en alta al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

b) Si l’activitat no és directament suspesa pel Reial Decret 463/2020, cal acreditar la reducció de la facturació en un 75 per cent, en relació amb la del semestre anterior.

c) Estar al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social. No obstant, si a la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es compleix amb aquest requisit, el treballador autònom disposa d’un termini de trenta dies naturals per a ingressar les quotes degudes.

 

Per tant, no s’ha aprovat l’exoneració de el pagament de la quota d’autònoms a la Seguretat Social, aprovant-se en el seu lloc les mesures exposades, dirigides a pal·liar les conseqüències econòmiques que pot comportar la situació actual. Així ho ha afirmat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a través d’aquest Comunicat. En aquesta línia, al Consell de Ministres d’aquest dimecres 25 de març, s’ha descartat suspendre la quota d’autònoms del mes de març, com havien sol·licitat molts autònoms, i s’ha posat enfàsi en què els autònoms que tinguin dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat rebran el reemborsament de la quota de forma automàtica.

 

Si necessites assesorament, no dubtis a contactar-nos per telèfon: 973 270 670 o correu electrònic: laboral@roigiroig.com

 

Departament laboral

Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors