Assessoria i consultoria fiscal

QUÈ FEM?

L’assessoria fiscal i tributària està permanentment lligada a l’àrea comptable – financera, per això, ens encarreguem del compliment de les obligatorietats en matèria fiscal i tributària que l’empresari té envers les diferents institucions i organismes nacionals, autonòmics i locals.

Confeccionem i presentem tots els models d’autoliquidacions, declaracions, liquidacions, impostos i formularis segons el règim fiscal de cada client.

Per les particularitats que cada AUTÒNOM, PYME o GRAN EMPRESA pugui tenir, ens anticipem a la confecció dels IMPOSTOS fent simulacions per valorar les millors opcions i més beneficioses respecte inversions, plans de pensions, donacions, compra i/o venda de valors, augments de capital, etc.

També és important buscar vies alternatives que permetin reduir la factura tributària, qüestió important degut a la complexitat i els constants canvis normatius.

Tanmateix, cada empresari pot ser sotmès a inspeccions o revisions per part d’Hisenda o qualsevol altre organisme públic, les quals atenem amb la màxima diligència, per això, els nostres economistes estudien cada inspecció i cada requeriment amb detall i rigor.

PER A QUI HO FEM?

Per a tots aquells empresaris que actuïn com AUTÒNOMS, PYMES o GRANS EMPRESES, que estiguin obligats a presentar obligacions envers organismes públics (Hisenda, Agència Tributària de Catalunya, etc.).

També per als PARTICULARS que, tot i no tenir una activitat econòmica al seu càrrec, estan obligats a presentar alguna obligació fiscal.

COM HO FEM?

 • Confecció i presentació de totes les declaracions fiscals pròpies de cada empresari
 • Impost sobre la renta de les persones físiques
 • Impost de societats
 • Autoliquidacions d’IVA
 • Autoliquidacions de pagaments a compte
 • Models censals de les persones físiques o jurídiques
 • Transmissions patrimonials
 • Successions i donacions
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Atenció i compareixença dels requeriments de l’Agència Tributària
 • Assistència i representació en procediments d’inspecció tributària
 • Confecció d’al·legacions, recursos i reclamacions econòmico-administratives davant l’administració tributària i els Tribunals
 • Preparació, estudi i seguiment de la tributació de l’empresari
 • Tramitació de fraccionaments i ajornaments de pagaments, constrenyiments i embargs amb Hisenda Pública i Tresoreria
 • Gestió de consultes a l’Administració Tributària
 • Reclamacions econòmic–administratives
 • Recursos davant la Jurisdicció Contenciosa – Administrativa
 • Atenció telefònica, WhatsApp o per Internet de tota mena de consultes, dubtes i preguntes en matèria fiscal i tributària

Contacta amb l’Àrea d’Economia

Facilita’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.