Àrea d’auditoria

QUÈ FEM?

Les auditories tenen l’objectiu de donar fiabilitat i veracitat a la informació financera de l’empresa. Tanmateix si la funció es desenvolupa de forma adequada, també pot ajudar a detectar potencialitats i oportunitats.

Oferim el servei d’auditoria interna o externa, complint amb l’objectiu d’expressar una opinió professional amb la màxima independència, qualitat i rigor expressada per auditors oficials de comptes. Basant l’auditoria en un exhaustiu coneixement de l’empresa i el sector que permet finalment redactar els informes relatius a l’estudi dels estats financers de l’empresa, que han de reflectir la imatge fidel i real de la mateixa.

PER A QUI HO FEM?

Per a empreses que per llei estan obligades a auditar els seus comptes de forma obligatòria o que vulguin sotmetre’s voluntàriament a l’auditoria.

Les auditories obligatòries són per aquelles empreses que compleixen dos dels requisits següents:

 • Que l’import del total de l’actiu sigui superior a 2.850.000 euros
 • Que l’import net de la seva xifra anual de negocis superi els 5.700.000 euros
 • Que la mitja de treballadors durant l’exercici sigui superior a 50

Les auditories voluntàries són per aquelles empreses que no compleixen amb els requisits obligatoris anteriorment descrits, però en què algun dels socis, que representi com a mínim més del 5% del capital social, ho sol·liciti al registrador per realitzar un nomenament d’auditor.

COM HO FEM?

 • Auditoria de Comptes anuals
 • Certificats de Fets Societaris Concrets
 • Actuacions i proves pericials en assumptes de caràcter judicial, delictes econòmics, detecció i quantificació de fraus, valoracions de empresa i rams d’activitat, quantificacions de lucre cessants, etc.
 • Valoració de societats en operacions de compravenda
 • Augment de capital per compensació de crèdits
 • Fusions i Escissions
 • Grups consolidats
 • Auditories de compra o venta de societats
 • Due Dilligence
 • Anàlisi i recomanacions per la millora dels sistemes financers, practiques comptables i control intern
 • Revisions comptables
 • Auditoria per a subvencions