ASSESSORIA I CONSULTORIA FISCAL

 

Que fem:

L’assessoria fiscal i tributaria, esta permanentment lligada a l’àrea comptable – financera, ens encarreguem del compliment de les obligatorietats en matèria fiscal i tributs que l’empresari té front les diferents institucions i organismes nacionals, autonòmics i locals. Confeccionem i presentem tots els models d’autoliquidacions, declaracions, liquidacions, impostos i formularis segons el règim fiscal de cada client.

Per les particularitats que cada AUTÒNOM, PYME o GRAN EMPRESA pugui tenir, ens anticipem a la confecció dels IMPOSTOS fent simulacions per valorar les millors opcions i més beneficioses respecte inversions, plans de pensions, donacions, compra i/o venda de valors, augments de capital, etc. També es important buscar vies alternatives que permetin reduir la factura tributaria, qüestió important degut a la complexitat i els constants canvis normatius.

Tanmateix, cada empresari pot ser sotmès a inspeccions o revisions per part d’Hisenda o qualsevol altre organisme públic, les quals s’han d’atendre amb la màxima diligencia, per això a l’assessoria fiscal i tributaria de Roig & Roig, estudia cada inspecció i cada requeriment amb detall i rigor.

A qui ho fem:

A tots aquells empresaris que actuïn com AUTÒNOM, PYME o GRAN EMPRESA, que estiguin obligats a presentar obligacions front organismes públics: Hisenda, Agencia Tributaria de Catalunya, etc.

També als particulars que tot i no tenir una activitat econòmica al seu càrrec estan obligats a presentar alguna obligació fiscal.

Com ho fem:

 • Confecció i presentació de totes les declaracions pròpies de cada empresa
 • Impost sobre la renta de les persones físiques
 • Impost de societats
 • Autoliquidacions d’IVA
 • Autoliquidacions de pagaments a compte
 • Models censals de les persones físiques o jurídiques
 • Transmissions patrimonials
 • Successions i donacions
 • IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques)
 • Atenció i compareixença dels requeriments de l’Agencia Tributària
 • Confecció d’al·legacions, recursos i reclamacions economicoadministratives
 • Preparació, estudi i seguiment de la tributació de l’empresari
 • Tramitació de fraccionaments i ajornaments de pagaments, constrenyiments i embargs amb Hisenda Pública i Tresoreria
 • Atenció telefònica o per Internet de tota mena de consultes, dubtes i preguntes en matèria fiscal i tributari

CONTACTE ÀREA FISCAL: fiscal@roigiroig.com / 973.270.670 Ext. 1